Pályázati monitoring referens

2019. március 14.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pályázati Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

pályázati monitoring referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.04.30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056, Kecskeméti utca 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a központi és a kari pályázati monitoring tevékenység ellátása, ennek keretében figyelemmel kíséri a projektek pénzügyi előrehaladását és szükség szerint intézkedik az előirányzatok rendezéséről, továbbá a támogatói okiratok módosításának kezdeményezéséről
 • havi és negyedéves riportok összeállítása, melynek alapján vezetői döntés előkészítési javaslatokat készít
 • a központi projektek esetében, projektasszisztensi és központi koordinációs feladatok ellátása
 • a projektek pénzügyi előrehaladásának nyomon követése, projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása
 • a projektek támogató által biztosított elektronikus felületeinek kezelése
 • pályázati pénzügyi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
 • a projektek időszaki és záró pénzügyi beszámolóinak elkészítése, ellenőrzése
 • együttműködés a kari Gazdasági Hivatalok munkatársaival, a témavezetőkkel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, középfokú pénzügyi- számviteli szakképesítés vagy felsőfokú pénzügyi/számviteli szakirányú végzettség,
 • 1-3 év szakmai tapasztalat
 • MS Office programok felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség
 • társalgási szintű angol nyelvtudás
 • költségvetési intézményben szerzett gazdasági-pénzügyi tapasztalat
 • EU-s és hazai pályázatok elszámolási rendjének ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság,
 • precizitás, pontosság,
 • csapatorientált személyiség,
 • rendszerben való gondolkodásmód,
 • jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • motivációs levél
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
 • „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik. Az interjúk során személyiségi teszt és/vagy a vezetői és/vagy szakmai jártasságokat mérő tesztek/feladatok alkalmazására is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2019. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>