Pályázati kérelemkezelő szakügyintéző

eupalyazatiportal.hu

Zala Megyei Kormányhivatal. Jelentkezési határidő: 2022. február 20.

Zala Megyei Kormányhivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati kérelemkezelő szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2 évig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Munkácsy Mihály utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Vidékfejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása, a vonatkozó jogszabályokban, végrehajtási és működési kézikönyvekben, segédletekben rögzített szempontrendszernek megfelelően a támogatási és kifizetési kérelmek jogosultság ellenőrzése, szakmai értékelése, a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Zala Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, agrár, műszaki, közgazdász végzettség,
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
 • A jelentkező nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (különös tekintettel a Kit. 117. § (6) és (8) bekezdéseiben, illetve a 166. § (4) bekezdésében foglaltakra)
 • A jelentkező nem áll a Kit. 82. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt
 • A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28) Korm. rendelet 2/A. § szerinti védőoltás felvétele (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózis), vagy az egészségügyi indokból történő ellenjavallatról szóló háziorvosi vagy kezelő szakorvosi szakvélemény.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási tapasztalat
 • Szakmai tapasztalat és gyakorlati idő az ellátandó szakterületen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi adataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint (https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx)
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, idegen nyelv tudását igazoló okmányok másolatai
 • Nyilatkozata, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Gyula főosztályvezető úr nyújt, a 92/814-902 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZA/060/270/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati kérelemkezelő szakügyintéző. VAGY
 • Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a humanpolitika@zala.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a személyes interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
 • TARTINFO

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Zala Megyei Kormányhivatal család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás, munkába járáshoz és bankszámla használathoz költségtérítést biztosított stb.) A cafeteria juttatás éves összege 2021-ben bruttó 200.000 Ft.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>