Pályázat -, projektmenedzsment Igazgató

2021. március 22.

Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Pályázat -, Projektmenedzsment Igazgatóság
     

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pályázat -, projektmenedzsment Igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 évig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az Egyetem pályázati, projektmenedzsment tevékenységét, ezen feladata körében a) közreműködik az Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs, pályázati, valamint a területhez kapcsolódó egyéb stratégiák kidolgozásában, végrehajtásában, b) figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz az a) pontban meghatározott stratégiához illeszkedő egyetemi pályázatok kidolgozására és benyújtására, a pályázat megvalósítására, c) az Egyetem által igénybe vehető pályázati forrásokra elkészíti a pályázati dokumentációt, d) a kedvezményezett szervezeti egységgel együttműködve ellátja a pályázatok, projektek menedzsment-feladatait, e) ellátja a pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, f) ellátja a pályázatokkal összefüggő monitoring tevékenységet, g) h) naprakész nyilvántartásokat vezet, i) részt vesz az egyetemi nagyprojektek generálásában, és menedzseli azokat, j) az Igazgatóság kompetencia területébe tartozóan kapcsolatépítő, tanácsadó és lobbi tevékenységet folytat. k) együttműködik az Egészségügyi Technológiaértékelő Főosztállyal, a Kutatáshasznosítási és Technológiai Transzfer Főosztállyal és a Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztállyal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, közgazdaság-tudományi MA/MSc végzettség, vagy: bármely szakon szerzett MA/MSc végzettség és közgazdaság-tudományi felsőfokú végzettség,
  • Feltétel: Angol középfokú C típusú nyelvvizsga Előny: angol nyelvből szakmai nyelvvizsga
  • Feltétel: pályázat- és projektmenedzsmenttel foglalkozó szervezetnél szerzett 3 év szakmai vezetői tapasztalat
  • Előnyt jelent: – Szakmai tapasztalat 2mrd ft feletti Európai Uniós, nyertes pályázati projekt tervezésében – Nemzetközi projektek menedzsmentjében szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai koncepció ismertetése, szakmai önéletrajz § 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (nem PTE közalkalmazott pályázó esetében) a kinevezéskor benyújtandó § végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, § nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • PTE honlap – 2021. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>