Pályázat-kezelési referens

2020. május 4.

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázat-kezelési referens feladatkör

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2023.01.14-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködés a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásában, különösen a projektek szakmai/pénzügyi megvalósulásának nyomon követése tekintetében; – nyilvántartó rendszerek naprakész vezetése (EUPR). – a benyújtott támogatási kérelmek érkeztetése, befogadása, a megadott szempontok alapján teljességi és jogosultsági ellenőrzése; – a feladatkörébe utalt pályázatok támogatási szerződéseivel, támogatási okirataival (továbbiakban: szerződés) kapcsolatos feladatok ellátása (formai követelmények teljesítésének ellenőrzése, és ezzel kapcsolatos feladatok szervezése; a szerződéstervezetek ellenőrzése, valamint a szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata; a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítése, ennek keretében a hiányok pótlására a szükséges intézkedések megtétele, a beérkező hiánypótlások ellenőrzése, egyeztetés más szakmai egységekkel); – a támogatási szerződések módosításához, változás-bejelentésekhez szükséges intézkedések elvégzése; – a szakmai beszámolók dokumentum alapú ellenőrzése a pályázati felhívás, támogatási szerződés és az Irányító Hatóság által kiadott utasítások előírásainak megfelelően és az azoknak való összhang tekintetében; – adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához; – feladatköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján a szabálytalanságkezelésre vonatkozó szabályozás betartása és az észlelt szabálytalansági gyanú bejelentése az eljárásrendnek megfelelően; – a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok /támogatási kérelmek kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért; – a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; részvétel a szakmai képzéseken, folyamatos önfejlesztés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
 • MS Office és kiemelten az Excel kiváló ismerete,
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Erzsébet irodavezető nyújt, a 36/521-621 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Zay Ferenc igazgató részére a igazgato.eger@allamkincstar.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele: A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § (1) és (2) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>