Közbeszerzési ügyintéző

eupalyazatiportal.hu

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Jelentkezési határidő: 2022. március 22.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi és Önkormányzati Osztály Közbeszerzési Csoport

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

24. Koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közbeszerzési, valamint központosított közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolításában közreműködés; Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolításában közreműködés; közbeszerzési eljárások során bíráló bizottsági részvétel; közbeszerzési értékhatár alatti úgynevezett “három árajánlatos” eljárások teljes körű lebonyolítása; közbeszerzési tervek készítése; közbeszerzési szempontú állásfoglalások készítése; beszerzéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos önkormányzati rendeletek és szabályzatok készítése, módosítása, véleményezése, felülvizsgálata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései, továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, jogász, közgazdász, vagy egyéb felsőfokú végzettség,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • annak igazolása, hogy a pályázó a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltással (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózissal) beoltásra került. Ezen kötelezettség alól mentesül az a személy, aki részére egészségügyi okból ellenjavallt a védőoltás felvétele és ezt háziorvosi vagy szakorvosi vélemény alátámasztja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban eltöltött szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • jogi szakvizsga
 • közigazgatási szakvizsga, alapvizsga
 • közbeszerzési referens végzettség, vagy közbeszerzési szakjogász végzettség, vagy közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

 • logikus gondolkodásmód,
 • magas szintű önállóság,
 • felelősségvállalás, megbízhatóság, precizitás,
 • kiemelkedő kommunikációs és fogalmazási készség,
 • jó alkalmazkodó képesség,
 • csapatmunkában való együttműködés,
 • kiemelkedő problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt), vagy annak igényléséről szóló igazolás másolata,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az álláspályázatokkal kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót megismerte,
 • SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltásról szóló igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Csele Balázs osztályvezető részére a munkaugyiosztaly@gyor-ph.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítünk a pályázat eredményéről. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Győr Megyei Jogú Város honlapja – 2022. március 4.
 • Győr+ újság – 2022. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Adatvédelmi rendelkezés: A pályázatot benyújtó természetes személy személyes adatait a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel, a jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.gyor.hu honlapon az Adatvédelem menüpontban. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (XI.5.) normatív utasítása alapján a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában elrendelése került a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alkalmazása.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://gyor.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>