Közbeszerzési szakreferens

2019. július 17.

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Jogi és Beszerzési Főosztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési szakreferens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Váci út 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása; külső lebonyolítók bevonása esetén közreműködés a közbeszerzési eljárások lebonyolításában; közbeszerzési értékhatár alatti úgynevezett „három árajánlatos” eljárások teljes körű lebonyolítása. A teljes közbeszerzési folyamatban való részvétel, úgymint: részvétel a beszerzések, közbeszerzések előkészítésében; közbeszerzési szakértelem biztosítása a Bíráló bizottság munkájában; folyamatban lévő eljárások naprakész nyilvántartása; részvétel a jogszabályokban előírt, közbeszerzések ellenőrzéséhez kapcsolódó engedélyeztetési eljárások lefolytatásában; részvétel a jogszabályokban meghatározott közzétételhez, nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek ellátásában (pl.: közbeszerzési terv, éves statisztikai összegzés elkészítése, szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzététele); részvétel adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésében; kapcsolattartás a közbeszerzések ellenőrzésére feljogosított szervezetekkel és a külső közbeszerzési lebonyolítókkal, továbbá együttműködés a társfőosztályokkal, szervezeti egységekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, egyetem,
 • Legalább 2 év beszerzési vagy közbeszerzési területen szerzett tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése,
 • Magyar állampolgárság, vagy ennek hiányában a pályázó rendelkezzen a külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusszal,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakirányú középfokú (OKJ) végzettség közbeszerzési területen,
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (FAKSZ) minősítés,
 • Közbeszerzési szakmai tapasztalat uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések esetében,
 • Közbeszerzési szakmai tapasztalat infokommunikációs tárgyú közbeszerzések esetében,
 • Költségvetési szervnél szerzett tapasztalat,
 • Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Strukturált gondolkodás,
 • Felelősségtudat,
 • Problémamegoldó és kezdeményező készség,
 • Precíz, pontos munkavégzés,
 • Stressztűrés,
 • Több különböző eljárás egyidejű menedzselésének képessége.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén,
 • Iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • Részletes szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Sólyomvári Viktória Irodavezető részére a hr@kifu.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok bizottság általi értékelését követően, az elkészült javaslat alapján dönt a kinevezésre jogosult személy

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának a tárgyában kérjük legyen feltüntetve a munkakör megnevezése: „Közbeszerzési referens álláspályázat ”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kifu.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>