Közbeszerzési referens

2022. március 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellária, Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens (2022/053)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 , Egry József utca 20-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közbeszerzési eljárások, vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzókban foglaltak szerinti, teljes körű előkészítése, lefolytatása. Részvétel külső tanácsadó által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítésében, koordinálásban. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó jogszabályokban előírt ellenőrzések, vizsgálatok, engedélyeztetések lefolytatása. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó tervek, statisztikák, adatszolgáltatások, hazai és uniós irányelveknek megfelelő összeállítása teljesítése. Közbeszerzési állásfoglalások, szakvélemények elkészítés. A beszerzési igények közbeszerzési-jogi szempontú minősítése. Jogszabályi változások követése és alkalmazása. Adatbázisok, nyilvántartások és kapcsolódó iratok, iratminták naprakész karbantartása. Szerződések elkészítésének támogatása; kapcsolattartás a társosztályokkal, szakterületekkel. Kapcsolódó adminisztráció elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, vagy főiskolai végzettség (jog, közigazgatás-szervezés, közgazdaságtan, műszaki),
 • Közszférában, ajánlatkérői oldalon szerzett legalább 2 éves közbeszerzési eljárások lefolytatását magába foglaló szakmai tapasztalat
 • Jogszabályi előírások ismerete
 • MS Office ismeretek
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt.
 • Az 599/2021. (X.28.) sz. Korm. rendelet 2/A. §-a alapján 2021. december 15-ét követően a BME-nél nem létesíthető új közalkalmazotti jogviszony olyan személlyel, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel. Ez alól csak az mentesül, aki részére egészségügyi okból ellenjavalt a védőoltás felvétele.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Okleveles közgazdász végzettség
 • Felsőoktatási intézményben végzett közbeszerzési szakértői, referensi munka

Elvárt kompetenciák:

 • Pozitív életszemlélet, csapatmunka szeretete,
 • Pontos és precíz munkavégzés, megbízhatóság,
 • Kiváló kommunikációs készség, jó szervezőkészség,
 • Önálló munkavégzés,
 • Proaktiv hozzáállás, gondolkodásmód,
 • Hatékony problémakezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést. A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu/allaspalyazatok
 • www.profession.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az illetmény munkáltatói döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi minimumhoz képest. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>