Közbeszerzési referens

2021. december 6.

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
Beszerzési és Jogi Igazgatóság Beszerzési és Jogi Osztályára

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ellátandó feladatok:

Ellátja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési referensi feladatait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Előkészíti a Beszerzési és Jogi Osztály feladatkörébe tartozó, és az osztályvezető által rá szignált ügyeket. Előkészíti és lefolytatja az önkormányzat, az önkormányzat intézményei és az önkormányzat részvételével működő társulások, valamint a Polgármesteri Hivatal által indítandó beszerzési eljárásokat. Előkészíti a közbeszerzésekhez és beszerzésekhez kapcsolódó belső dokumentumokat, vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartásokat. Kapcsolatot tart a szakterületekkel, közbeszerzési tanácsadókkal. Nyomon követi a feladatkörét érintő jogszabályi változásokat. Közreműködik a Beszerzési és Jogi Osztály feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek valamint belső szabályzatok szakmai előkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, egyetemi szintű jogász vagy közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező vagy pénzügyi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb végzettség vagy a fentiekben fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és az OKJ szerinti közbeszerzési referens vagy azzal egyenértékű közbeszerzési szakképesítés,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • haladó szintű számítógépes ismeretek (Excel, Word, Outlook),
 • beszerzésekben illetve közbeszerzésekben szerzett tapasztalat, beszerzési- és közbeszerzési eljárások teljes körű önálló lefolytatásában szerzett gyakorlat
 • EKR, EPTK, EMIR ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz (A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.
 • Az önéletrajz minta megtalálható a www.szekszard.hu Polgármester Hivatal/felhívások, aktualitások címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata a fent megjelölt jogszabály alapján kötelező.);
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló postai bizonylat);
 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata;
 • A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat;
 • A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bagó Anita Szilvia osztályvezető nyújt, a 74/504-143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.9-17/2021. , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.
 • Személyesen: dr. Gábor Ferenc jegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntésre, az érvényesen pályázók közül kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A személyes meghallgatás lebonyolítása – a koronavírus terjedésére tekintettel – a járványügyi javaslatok és intézkedések szabályainak betartásával előzetesen egyeztetett módon történik. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szekszard.hu – 2021. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>