Közbeszerzési referens

2019. augusztus 8.

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Projekt Koordinációs Főosztály
   

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. december 31-ig tartó kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • A projekt beszerzési és közbeszerzési tervének folyamatos nyomon követése.
 • A változtatások közbeszerzési csoportvezető felé történő azonnali jelzése, az esetleges módosítási javaslatok megfogalmazásával egyidejűleg.
 • Felel a beszerzési eljárások teljes körű és szabályszerű lebonyolításáért dokumentálásáért, biztosítva azok jogszabályoknak, NNK szabályzatainak, illetve egyéb projektre vonatkozó előírásoknak való megfelelőségét.
 • Kapcsolatot tart a külső partnerekkel.
 • A beszerzéseket, közbeszerzéseket érintő, Támogató által kért adatszolgáltatási kötelezettségekhez határidőben, megfelelő szakmai tartalmat biztosít a közbeszerzési csoportvezető részére.
 • Felelős a törvényi előírások szerinti intézményi adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó, projektre vonatkozó beszerzési, közbeszerzési adatok határidőben és megfelelő adattartalommal való szolgáltatásáért.
 • Azonosítja a beszerzési, közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása kapcsán felmerült kockázatokat, melyekről haladéktalanul tájékoztatja a közbeszerzési csoportvezetőt.
 • Köteles részt venni a helyszíni ellenőrzéseken, monitoring látogatásokon és az utóellenőrzéseken, amennyiben az beszerzést vagy közbeszerzést érint.

Ellátandó feladatok:

 • a felelősségébe tartozó terület feladatainak teljesítésével összefüggő munkaszervezési feladatok koordinálása;
 • státusz jelentések, beszámolók határidőre és szabályszerű összeállítása, valamint mindezek során együttműködés a projekt érintett egységeivel;
 • a (köz)beszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentáció kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a projekt beszerzési eljárásainak előkészítése és lebonyolítása, a közbeszerzi eljárások előkészítésének és lebonyolításának támogatása;
 • kapcsolattartás a projekt szakmai területeivel és a projektmenedzsmenttel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt költségvetése az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • (köz)beszerzési eljárások lebonyolításában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, felsőfokú végzettség,
 • európai uniós projektek megvalósításában (köz)beszerzési területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási, igazgatási munkahelyen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • pontosság,
 • precizitás,
 • analitikus gondolkodás,
 • rendszerszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz
 • motivációs levél, melyben kérjük tételesen és részletesen feltüntetni azon betöltött pozíciót, és a főbb feladatokat, ahol a legalább egy éves közbeszerzési tapasztalatot megszerezte a pályázó
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mózes Zsuzsanna nyújt, a 06-70/4910673 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánpolitikai Főosztály részére a humpol@nnk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú,
 • minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 3 hónap próbaidő kikötésével. A projekt megvalósítási szakasza 2020. szeptember 30-ig tart. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt költségvetése az irányadó. Megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is várjuk. Kérjük a projekt honlapjáról https://efop180.antsz.hu/ , illetve a projekt pályázati felhívásából https://www.palyazat.gov.hu/efop-180-vekop-17-egszsggyi-elltrendszer-szakmai-mdszertani-fejlesztse szíveskedjen előzetesen tájékozódni a projektről. Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: közbeszerzési referens munkakör.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>