Közbeszerzési referens

2019. május 21.

Közbeszerzési Hatóság

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1026 Budapest, Riadó utca 5.

Ellátandó feladatok:

A Közbeszerzési Hatóság beszerzési, közbeszerzési feladatainak ellátása, a beszerzési tevékenység szakmai támogatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Közreműködik a Hatóság beszerzési és közbeszerzési szabályzata módosításában, a jogszabályi környezet változásának megfelelően;
 • Összeállítja a Hatóság éves beszerzési, közbeszerzési tervét;
 • Közreműködik a közbeszerzési törvény által előírt ajánlatkérői feladatok ellátásában;
 • Előkészíti, koordinálja és lebonyolítja a Hatóság közbeszerzési és beszerzési eljárásait, nyomon követi a beszerzések szerződés szerinti teljesülését;
 • Előkészíti a beszerzési és közbeszerzési eljárások eredményeként megkötésre kerülő szerződéseket;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a Közbeszerzési Hatóság hatályos Közszolgálati Szabályzata, valamint a Közbeszerzési Hatóságnál alkalmazandó ruházati költségtérítésről szóló elnöki utasítás rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi / pénzügyi / műszaki, vagy közigazgatási területen szerzett szakképzettség;
 • legalább egy éves ajánlatkérői oldalon szerzett közbeszerzési tapasztalat;
 • közbeszerzési szakjogász vagy közbeszerzési referens szakképesítés;

Elvárt kompetenciák:

 • jó szervező és kommunikációs képesség; • felelősségteljes munkavégzés, önállóság, megbízhatóság; ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes közszolgálati önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint);
 • motivációs levél;
 • a végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek, nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolatai;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti;
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeles Henrietta nyújt, a 061882-8548 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési Hatóság címére történő megküldésével (1026 Budapest, Riadó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-01107/01/2019 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.
 • Elektronikus úton Szeles Henrietta részére a allas@kt.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Szeles Henrietta, Budapest, 1026 Budapest, Riadó utca 5.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai/érvényességi szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, ezt követően a legalább 3 tagú bírálóbizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredményesnek nyilvánítja és lezárja, amennyiben a

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozbeszerzes.hu – 2019. április 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>