Közbeszerzési-jogi ellenőrzési referens

eupalyazatiportal.hu

Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság. Jelentkezési határidő: 2022. április 30.

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési-jogi ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 , Kéthly Anna tér 1.

Ellátandó feladatok:

Elvégzi az uniós forrásból finanszírozott támogatási szerződések kedvezményezettjei által lefolytatott közbeszerzési eljárások, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződésmódosítások közbeszerzés-jogi szempontú utóellenőrzését, továbbá az ahhoz kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. Együttműködik más főosztályok feladat- és hatáskörébe tartozó támogathatósági, elszámolhatósági, műszaki szempontú utóellenőrzés folyamatos közbeszerzés-jogi minőségbiztosításában a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és eljárásrendek szerint. Állásfoglalást készít a pályázatkezelés, valamint a projektmegvalósítás során felmerülő közbeszerzés – jogi kérdésekben, melynek keretében szakmailag együttműködik más szervezeti egységekkel. Vezeti a szabályozókban előírt nyilvántartásokat, az ott meghatározott tartalommal, illetőleg közvetlen felettese utasítására jelentéseket, beszámolókat, adatszolgáltatásokat készít az ott meghatározott tartalommal és rendszerességgel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár és az általa irányított szervezeti egység vonatkozásában közbeszerzési-jogi ellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók, az illetményt kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a Kit. 1. melléklet I. pontja értelmében. Az egyéb juttatások megállapítása a Kit., az egyéb vonatkozó jogszabályok és a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, OKJ-s közbeszerzési referens bizonyítvány megléte, vagy közbeszerzési szakjogász végzettség,
 • Közbeszerzési eljárások bonyolításával, előkészítésével, ellenőrzésével kapcsolatos minimum 2 év szakmai tapasztalat.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 • Megbízhatósági vizsgálat tudomásulvétele.
 • Kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenőrzés.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
 • A pályázó rendelkezzen három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kit. 82. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint
 • A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117. § (6) és (8) bekezdése, vagy a 166. § (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60. § (1) bekezdés i) pontja szerint.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol, német vagy francia nyelv legalább középfokú ismerete.
 • EMIR, FAIR (EUPR, EPTK) rendszerek ismerete.
 • Közigazgatási területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Lényeglátás, komplex folyamatok megértése, strukturálásra való képesség. ,
 • Megbízhatóság, terhelhetőség, rugalmasság. ,
 • Önálló és pontos munkavégzési képesség, felelősségtudat. ,
 • Csapatmunkába történő együttműködési képesség. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz (87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet).
 • Motivációs levél.
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata.
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata.
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját SZF-MK/61/26/2022.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton mkih_allas@mk.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyagot határidőben és hiánytalanul benyújtó, a munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek megfelelően kiválasztott pályázók szakmai és személyes rátermettségük felmérését célzó személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben pályázati anyagukban mellékelt nyilatkozattal kifejezetten hozzájárulnak, pályázati anyaguk a pályázat eredményességétől függetlenül egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül az MK kiválasztási adatbázisába, legfeljebb 12 hónapos időtartamra. Ha a pályázó nem járul hozzá, pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>