Közbeszerzési jogász

2020. október 16.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 20. pont „Gazdasági és üzemeltetési” feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

o Közbeszerzési eljárások előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos jogi feladatok ellátása. o Ajánlati felhívások és egyéb közbeszerzési dokumentumok elkészítése, hirdetmények kezelése. o A közbeszerzésekhez kapcsolódó eljárási cselekmények elvégzése, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használata, az eljárások teljes körű bonyolítása szakmai koordináció és felügyelet mellett. o Szakmai együttműködés a belső szervezeti egységekkel, kapcsolattartás az ajánlattevőkkel, felügyeleti szervekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési szakjogász végzettség
 • közbeszerzések bonyolításában szerzett legalább 1 év gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény
 • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv. 84-85 §), nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kaszás Ferenc Jánosné a Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda vezetője nyújt, a 06/30-319-1409 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-31/25/2020 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési jogász. VAGY
 • Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A hivatal vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, valamint arra, hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 52.000 Ft. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke 2020-ben felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 35%-a. A cafetéria juttatás éves összege bruttó 200.000 Ft.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>