Közbeszerzési értékhatárok 2021 táblázat

2021. május 26.
eupalyazatiportal.hu
Közbeszerzési értékhatárok 2021 táblázat

2021-ben az értékhatárok nem változtak, továbbra is a 2020. évben érvényes értékhatárok az irányadók.

Online közbeszerzési képzés ajánlattevő cégeknek www.ekrkepzes.hu

 ÉRTÉKHATÁR

 AJÁNLATKÉRŐ  ÁRUBESZERZÉS/   SZOLGÁLTATÁS-   MEGRENDELÉS  ÉPÍTÉSI   BERUHÁZÁS

Nemzeti értékhatár

 KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐ  15.000.000 HUF  50.000.000 HUF
 KÖZSZOLGÁLTATÓ  50.000.000 HUF  100.000.000 HUF

Uniós értékhatár

 Kbt. 5. § (1) bek. a)-b) pont  139.000 EUR
44.279.840 HUF
 5.350.000 EUR 1.704.296 000 HUF
 Kbt. 5. §-a szerinti egyéb  214.000 EUR
68.171.840 HUF
 Kbt. 5. §-a szerinti   valamennyi ajánlatkérő Ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás:750.000 EUR
238.920.000 HUF
 KÖZSZOLGÁLTATÓ  428.000 EUR
136.343.680 HUF
A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra:1.000.000 EUR
318.560.000 HUF

 

 

Forrás: KH – Közbeszerzési Hatóság / ekrkepzes.hu

1.    A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a 74. §-ában állapítja meg a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2020. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

1.1.    Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

-    árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;
-    építési beruházás esetében 50 000 000 forint;
-    szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.

1.2.    Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

-    árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;
-    építési beruházás esetében 100 000 000 forint;
-    szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.

1.3.    A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

1.3.1.    Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

-    építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;
-    szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

1.3.2.    Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

-    építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;
-    szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 15. § (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során az uniós értékhatárok, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltüntetni.
A Közbeszerzési Hatóság a fenti, törvényi kötelezettségének eleget téve a következőkben tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit a 2021. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

2.    Uniós értékhatárok 

A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint (2014/24/EU irányelv16. cikke, 2014/25/EU irányelv217. cikke, valamint a 2014/23/EU irányelv3 9. cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükség van rá, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz.


1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésekről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/65, 2014.].
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [megjelent: Hivatalos Lap L 94/243, 2014.].
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről [meg-jelent: Hivatalos Lap L 94/1, 2014.].


A 2021. évben nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében, mivel a legutóbbi felülvizsgálatra 2019. év október 30-án került sor, ekkor 2020. január 1-jétől kezdődően kétéves időtartamra – így a 2021. évre is irányadóan – állapították meg a pontos értékhatárokat.

A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok eredetileg a 2014/24/EU irányelv 4. cikkében kerültek meghatározásra, a legutóbbi módosításokat a 2019/1828/EU bizottsági rendelet tartalmazza.

közszolgáltatókra vonatkozó uniós értékhatárokat a 2014/25/EU irányelv 15. cikke tartalmazza, melyet legutóbb a 2019/1829/EU bizottsági rendelet módosított.

A koncessziókra vonatkozó értékhatárok pedig a 2014/23/EU irányelv 8. cikkében találhatóak, melyeket legutóbb a 2019/1827/EU bizottsági rendelet módosításaival aktualizált a Bizottság.

A Bizottság továbbá közzétette a 2019/C 370/01 számú közleményét4, melyben közreadta a rendeletekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit (mellékletként csatolva).

2.1.    Klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok

2.1.1.    Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén:

-    a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 139 000 euró, azaz 44 279 840 forint;

-    a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) be-kezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem te-rén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint;

-    a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró, azaz 238 920 000 forint.


4 A Bizottság Közleménye a 2014/23/EU, a 2014/24/EU, a 2014/25/EU és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított értékhatároknak megfelelő értékekről [megjelent: Hivatalos Lap C 370/1, 2019. október 31.].


2.1.2.    Építési beruházás esetén:

-    5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint.

2.1.3.    Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén, kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt:

-    a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 139 000 euró, azaz 44 279 840 forint;

-    a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint.

2.2.    A Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uni-ós értékhatárok:

-    az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 428 000 euró, azaz 136 343 680 forint;

-    az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint;

-    a Kbt.  3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében 1 000 000 euró, azaz 318 560 000 forint;

-    tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 428 000 euró, azaz 136 343 680 forint.

2.3.     A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

-    Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint.

3.    A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok 5

A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek önmagában vett becsült értéke kevesebb, mint

3.1.    szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 euró, azaz 25 484 800 forint,

3.2.    építési beruházások esetében pedig 1 000 000 euró, azaz 318 560 000 forint.


5A Kbt. 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával megállapított teljes becsült érték 20%-át.