Közbeszerzési csoportvezető

2020. május 18.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi Iroda, Közbeszerzési Csoport

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési Csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

-

Ellátandó feladatok:

Az EU támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi megfelelőségének ellenőrzése. A közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumának közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése. Érd MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszerzési eljárásainak, szerződéseinek előkészítése, az eljárások lefolytatását végző szaktanácsadók, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet képviselők által készített dokumentumok közbeszerzési szempontú ellenőrzése. Kapcsolattartás Közbeszerzési Hatósággal, közbeszerzéseket ellenőrző és pályázati szervekkel. Közbeszerzési Csoport vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett végzettség, elsősorban gazdaságtudományi, vagy társadalomtudományi területen szerzett szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési szakjogász vagy közbeszerzési szakmenedzser vagy közbeszerzési szakközgazdász végzettség
 • OKJ-s közbeszerzési referensi képesítés
 • közigazgatásban, közbeszerzés területen szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszerezett problémamegoldási képesség,
 • Objektivitás,
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség, stressz tűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • motivációs levél
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. június 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-2809-15/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési Csoportvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu – 2020. május 10.
 • Érdi Újság
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2020. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
 • Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.” ;
 • Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.”

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>