KMOP programleírás

KMOP – KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

A Közép-magyarországi régió operatív programja – az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódva – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával 2007-2013 között megvalósuló fejlesztéseket tartalmazza. Kidolgozásának alapját egyrészt a régió 2007-2013-as időszakra vonatkozó stratégiai terve, másrészt a kapcsolódó ágazati fejlesztési programok jelentik.

A KMOP-hoz öt további operatív program kapcsolódik:

· Az Elektronikus közigazgatás operatív program (EKOP) keretében valósul meg a régió ERFA forrású fejlesztéseinek egy része;
· A Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) és az Államreform operatív program (ÁROP) a régió ESZA forrású fejlesztéseit tartalmazza;
· A Közlekedés operatív program (KÖZOP) és a Környezet és energia operatív program (KEOP) ad keretet a régió területén Kohéziós Alapból megvalósuló közlekedési és környezetvédelmi projekteknek.

Célok és stratégia

A KMOP átfogó célja a Közép-magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett.

Az átfogó cél elérése érdekében két specifikus cél, a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztése, valamint a régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése került kijelölésre.

A Közép-magyarországi régió (KMR) fejlesztési céljai közvetlenül támogatják a növekedést és a foglalkoztatottság bővítését a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram és az Új Magyarország Fejlesztési Terv fő célkitűzéseivel összhangban.

A specifikus célok megvalósítása érdekében a KMOP az alábbi prioritások megvalósítását tűzi ki célul:

1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése
2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése
3. A régió vonzerejének fejlesztése
4. A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése
5. A települések területeinek megújítása

A KMOP teljes szövegét letöltheti PDF formátumban.

A csatolt dokumentum a magyar kormány által elfogadott 2007. június 29-i verzió.

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazott horizontális elveknek megfelelően a program kiemelt hangsúlyt fektet a fenntarthatóság feltételeinek biztosítására, azon belül a környezeti állapot, a társadalmi és gazdasági folyamatok fenntarthatóságára. A területi és társadalmi kohézió erősítését a régió elmaradott térségeinek preferált fejlesztése és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének biztosítása szolgálja.

A Közép-magyarországi régió 2007-től – az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK számú Tanácsi Rendeletben meghatározott – „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés hatálya alá tartozik, az egy főre jutó GDP értéke alapján.

A régió 2006-ig az 1260/1999/EK számú Tanácsi Rendelet szerinti 1. célkitűzés alá esett, ezért ún. „phasing in” régióként, valamint az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások eredményeként speciális elbánásban részesül. A Közép-magyarországi régióban a társfinanszírozás 85%-os felső határa, és a támogatható tevékenységek a „Konvergencia” régiókéhoz hasonló. Ugyanakkor a támogatás szintje a régióban fokozatosan csökkenve, 2011-re eléri a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés átlagos, egy főre jutó támogatásintenzitási szintjét, ezért a csökkenő allokáció a régiónak juttatott EU-támogatások pénzügyi elkülönítését és megfelelő nyomon követését igényli.

Pénzügyi keretek

Az operatív program fejlesztéseinek pénzügyi keretét meghatározza, hogy a Közép-magyarországi régióban a strukturális alapokból (ERFA, ESZA, 2004-es áron, 265Ft/euró árfolyamon, 15%-os nemzeti hozzájárulással) maximálisan 580,0 milliárd Ft használható fel.
Ebből a KMOP ERFA forrású támogatási kerete 430,3 milliárd Ft.
A régió ERFA keretéből 21,8 milliárd Ft az Elektronikus Közigazgatás OP (EKOP), a régió ESZA forrásaiból 115,4 milliárd Ft a Társadalmi megújulás OP (TAMOP), és 12,5 milliárd Ft az Államreform OP (ÁROP) KMR prioritása alatt szerepel.

KMOP Prioritási tengelyek és főbb beavatkozások

1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése

· A K+F és az innováció fejlesztése, eredményeinek elterjesztése
· KKV-k fejlesztése, technológiai modernizációjának ösztönzése
· KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésének fejlesztése
· Üzleti környezet fejlesztése
· Helyi gazdaságfejlesztés

2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

· A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése
· A régió külső elérhetőségét javító közlekedési infrastruktúra fejlesztése
· A közösségi közlekedés működési feltételeinek fejlesztése
· Az alternatív, környezetkímélő közlekedési módok térnyerésének támogatása

3. A régió vonzerejének fenntartható fejlesztése

· A turisztikai vonzerő fejlesztése
· Természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja
· A környezetvédelmi szolgáltató-rendszer fejlesztése
· A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének fejlesztése
· A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése
· A felsőoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése
· Az egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése
· A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése
· A lakosság-közeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése
· A közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése
· Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése

4. A települési területek megújítása

· Integrált, szociális típusú rehabilitáció
· Barnamezős területek megújítása
· Települési központok fejlesztése

5. Technikai segítségnyújtás

Az 50 millió euró feletti nagyprojektekre vonatkozó javaslatok értékelése, a projektek kiválasztása folyamatban van. Jelenleg az OP az M4 gyorsforgalmi út fejlesztését tervezi nagyprojektként megvalósítani.

Az operatív programok beavatkozásainak hatékonyságát, az egymást erősítő fejlesztések integrált megvalósítását a zászlóshajó projekt segíti pl: Hét versenyképességi pólussal – Budapest Fejlesztési Pólus, A tudás – esély, Vállalkozásfejlesztés, Akadálymentes Magyarország, Meggyógyítjuk az egészségügyet, Takarékosan az energiával, XXI. Századi iskola, Tiszta környezet, Leszakadó térségek felzárkóztatása.

A program végrehajtásáért a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság felel. Az egységes végrehajtási rendelkezések alapján a prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések meghatározását követően kerül sor az egyedi eljárások pontosítására, a KMR specifikus közreműködő szervezetek kijelölésére.

Forrás: KMOP / ÚMFT / NFÜ: nfu.hu