Jogi és beszerzési osztályvezető

2019. január 1.

Tatabányai Tankerületi Központ
Jogi és beszerzési osztály
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jogi és beszerzési osztályvezető

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 3. számú melléklet 59. pontjának megfelelő közigazgatási feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Részt vesz a tankerületi központ igazgatója által kiadott szervezetirányítási eszközök előkészítésében,
 • Vezetői utasítás alapján előkészíti vagy véleményezi a tankerületi központok jogszabályban meghatározott, kötelező belső szabályzatait,
 • Részt vesz a tankerületi központ által kiadott irányítási eszközök előkészítésében, aktualizálásában, vezetői kérés esetén támogatást nyújt a szakmai szabályok egységes értelmezéséhez,
 • A hatályos anyagi és eljárási jogszabályok alapján előkészíti vagy véleményezi a tankerületi központ, illetve a fenntartásában álló intézmények szerződéseit,
 • Közigazgatási peres ügyek előkészítésében való részvétel
 • Figyelemmel kíséri a tankerületi központ funkcionális feladat-és hatáskörével összefüggő jogszabályi környezet változását, melyekről a tankerületi központ vezetőségét és vezetői utasításra a tankerületi központ munkatársait, illetve az intézményeket is tájékoztatja,
 • A Klebelsberg Központ felé, vagy egyéb jogszabályban meghatározott szerv részére teljesítendő adatszolgáltatások – így különösen beszerzési terv, éves statisztikai összegezés, a nettó egymillió forintot elérő vagy meghaladó, de a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű, a Kbt. 8. § (2)-(6) bekezdésében meghatározott tárgyra irányuló beszerzésekről szóló adatszolgáltatás – összeállítása és teljesítése.
 • Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a hozzá tartozó szervezeti egység tevékenységét, jog, beszerzési feladatok ellátását érintő munkáját és felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért.
 • Figyelemmel kíséri az általa vezetett szervezeti egységnél a jogszabályok alkalmazását.
 • Ellátja az általa vezetett szervezeti egység által előkészített iratok tartalmi és formai ellenőrzését.
 • Gyakorolja az átruházott munkáltatói jogokat a szervezeti egység kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, munkavállalói felett.
 • Évente, illetve a középirányító szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a tankerületi központ beszámolójának, jelentésének elkészítéséhez,
 • A tankerületi igazgató és/vagy a szakmai igazgatóhelyettes által meghatározott rendben tájékoztatást ad a tankerületi igazgató és/vagy a szakmai igazgatóhelyettes részére a szervezeti egység tevékenységéről.
 • Szakmai értekezletet hív össze a vezetése alá tartozó szervezeti egység tevékenységi körében felmerült fontosabb feladatok megoldásához, illetve a szervezeti egység munkájának irányítása céljából.
 • Elkészíti a vezetése alá tartozó szervezeti egység feladatkörébe tartozó belső irányítási eszközöket.
 • Ellátja a tankerületvezető és szakmai igazgatóhelyettes szakmai támogatását (riportok, kimutatások, adatszolgáltatások készítése, döntések előkészítése).
 • A vezetése alá tartozó szervezeti egység feladatkörébe tartozó kérdésekben felmerülő szakmai közreműködés indokoltsága esetén kezdeményezi a tankerületi igazgatónál a Tankerületi Központ más szervezeti egysége bevonását, munkacsoport létrehozatalát.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Jogi szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési eljárás lebonyolításában szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzési képesség, Minőségi és hatékony munkavégzés, Megbízhatóság, Precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Legmagasabb iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Dorina nyújt, a 34/795-225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/05-2018 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi és beszerzési osztályvezető.
 • Elektronikus úton Huszár Dorina részére a dorina.huszar@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Huszár Dorina, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>