Jogász/Közbeszerzési referens

2022. január 15.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jogász/Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 , Pesti út 165.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogharmonizációs feladatok ellátása; előterjesztés- és rendelettervezetek elkészítése, önkormányzati rendeletek folyamatos figyelemmel kísérése; a jogszabályváltozásoknak megfelelően javaslattétel a helyi rendeletek módosítására, kiegészítésére, hatályon kívül helyezésére; közreműködés a jegyzői, polgármesteri utasítás- és szabályzat tervezetek elkészítésében, hatályba lépést követően ezek kezelése, nyilvántartása; a jegyző által magához vont igazgatási ügyek előkészítése; a jegyző nevében levéltervezetek elkészítése; a jegyző hatáskörébe tartozó társasházak törvényességi feladatainak ellátásában való közreműködés; Nemzetiségi önkormányzatok testületi ülésein a törvényességi felügyelet ellátása a jegyző megbízottjaként; Alapító okiratok készítésében való részvétel, valamint a MÁK nyilvántartásba vételéről szóló határozatok és a hatályos alapító okiratok iktatása. Közreműködés a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal által indított közbeszerzési eljárások koordinálásában, lefolytatásában az előkészítéstől a szerződéskötésig. Éves közbeszerzési terv elkészítése. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák összeállítása a helyi és uniós irányelveknek megfelelően. Adatbázisok és kapcsolódó iratok naprakész karbantartása. Szerződések előkészítése, az eljárásokkal összefüggő adminisztratív és technikai feladatok ellátása. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási, engedélyeztetési és adatszolgáltatási kötelezettség elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egyetemi szintű jogász végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Közbeszerzési referens OKJ-s szakképzettség,
 • Közbeszerzésben szerzett releváns szakmai gyakorlat,
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó regisztrációhoz szükséges feltételek teljesülése.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés, ,
 • Kiváló írásbeli, szóbeli kommunikáció,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) valamint az EKR ismerete.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített fényképes szakmai önéletrajza,
 • A végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,
 • Motivációs levél,
 • Az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Antal Mária, a Jegyzői Iroda Irodavezetője nyújt, a 06 1/253-3311 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 165. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-2/1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Jogász/Közbeszerzési referens .VAGY
 • Elektronikus úton Dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző részére a allas@rakosmente.hu email címen keresztül VAGY
 • Személyesen: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál , Budapest, 1173 , Pesti út 165. földszint .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az e-mail tárgy sorában kérjük megadni a következőt: „Jelentkezés Jogász/Közbeszerzési referens álláspályázatra”. A személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén, a borítékon kérjük feltüntetni a következőket: „Jelentkezés Jogász/Közbeszerzési referens álláspályázatra Sz-2/1/2022.” Az érvényes pályázók (akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják) személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.rakosmente.hu – 2022. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot időben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben legkésőbb 2022. január 28. éjfélig e-mailen megküldték, illetve postára adták, továbbá személyes benyújtás esetén 2022. január 28. napján ügyfélfogadási idő végéig benyújtották. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>