Innovációs igazgató álláslehetőség

2019. október 8.

Óbudai Egyetem
Innovációs Igazgatóság
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

innovációs igazgató (ügyvivő szakértő)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Vörösvári út 105 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

“Az innovációs igazgató főbb feladatai: módszereket dolgoz ki és javaslatokat fogalmaz meg az innováció-centrikus szemléletmód meghonosítására és a hozzátartozó motivációs, támogató rendszer kialakítására az Egyetemen, beleértve hallgatói programok lebonyolítását. Kidolgozza az Egyetem innovációs tevékenységét támogató információs platform koncepcióját, majd felügyeli a működését. Szakmailag irányítja és felügyeli az Egyetem pályázati, kutatáshasznosítási tevékenységét, a legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelembevételével, az innovációs tevékenység koordinálásán keresztül erősíti az Egyetem műszaki, illetve ipari szerepvállalását, kialakítja és fejleszti az innovációhoz kapcsolódó együttműködéseket (a kormányzattal, ipari szereplőkkel, valamint hazai és nemzetközi szervezetekkel). Menedzseli a hazai és nemzetközi egyetemi pályázati K+F+I+O portfóliót, erősíti az egyetem nemzetközi pályázati aktivitását. Gondozza az egyetem szellemi tulajdon portfolióját, annak hasznosítását elősegíti. Kidolgozza az Egyetem innovációs stratégiájára vonatkozó tervezetet, majd részt vesz az elfogadott stratégia végrehajtásában, az akadémiai vezetéssel együttműködve, szolgáltatásai útján támogatja a magán- és vállalati források kutatásokba történő bevonását, ellátja mindazon feladatokat, amelyeket számára jogszabály, szabályzat, szenátusi határozat, valamint a kutatási és nemzetközi rektorhelyettes és a kancellár meghatároz, végrehajtja az Igazgatóság ügyviteli tevékenységét. ”

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, projektmenedzser végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Bármely másik világnyelvből társalgási szintű nyelvtudás.
 • Felsőoktatási intézményben tudás- és technológiatranszferrel/ oktatással foglalkozó szervezetben szerzett 5 év feletti vezetői munkatapasztalat
 • Hazai és nemzetközi pályázatok menedzselésében, koordinációjában, pályázatgenerálásban szerzett 3-5 év vezetői tapasztalat
 • Hazai felsőoktatási innováció- politikával kapcsolatos vezetői és szakmai tudás megléte, hazai és nemzetközi K+F+I kapcsolatok menedzselésével kapcsolatos 1-3 év munkatapasztalat
 • Vezetői készségek, az ÓE stratégiai céljaihoz igazodóan a szervezeti egység hatékony fejlesztése, az igazgatóság működési hatékonyságának, munkatársainak tudatos fejlesztése
 • Hazai és nemzetközi szakmai rendezvények szervezésével kapcsolatos munkatapasztalat
 • Az Egyetem számára hasznosítható hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer K+F+I területen
 • Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
 • Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Egyetem: Gazdaságtudományi és/vagy társadalomtudomány képzési területen szerzett felsőfokú végzettség,,
 • Angol nyelvből felsőfokú, A, B vagy C típusú általános nyelvvizsga
 • Hazai K+F+I támogatási programok végrehajtásában – menedzselésében szerzett tapasztalat; tudásmenedzsment és technológia transzfer területén szerzett tapasztalt. STEM (MTMI) fejlesztések, programok területén szerzett 3-5 év szakmai tapasztalat
 • Szellemi tulajdonjoggal-iparjoggal kapcsolatos munkatapasztalat; EU fejlesztési programokkal-kutatási pályázatokkal kapcsolatos munkatapasztalat;
 • Hazai Innovációs szervezetben betöltött tisztség

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű tárgyalókészség, érdekérvényesítő készség,
 • Kiváló szintű kezdeményezőkészség, elkötelezettség az intézmény fejlesztési céljai iránt,
 • Kiváló szintű stratégiai gondolkodás, rendszerszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)
 • A végzettséget, szakképzettséget, továbbá az esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, továbbá arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozatot tesz.
 • A vezetői beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos elképzelések, tervek (min. 1 oldal terjedelemben).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest, Vörösvári út 105 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KA-GAI 1113/2019 , valamint a beosztás megnevezését: innovációs igazgató (ügyvivő szakértő). ÉS
 • Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazat@uni-obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • OE honlap – 2019. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf), mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a fenti e-mail címre és postai úton/személyesen 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség (Csollány Csilla 666-5606). A pályázat előlapját kérjük Földesi Gabriella kancellár nevére címezni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>