GINOP 5.1.1 projekt szakmai megvalósító

2021. szeptember 28.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

GINOP 5.1.1 projekt szakmai megvalósító

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

Ellátandó feladatok:

projekt szakmai megvalósító

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra európai uniós program keretében az EURES hálózat megyei szintű működtetése. Az EURES hálózat szolgáltatásainak rendezvényeken, állásbörzéken, előadásokon történő bemutatása és népszerűsítése, illetve az álláskeresők részére történő információnyújtás EU tagállamokban történő munkavállalás feltételeiről, állásajánlatokról, szükség esetén tanácsadással kiegészítve. EURES szolgáltatások népszerűsítését célzó rendezvényekkel kapcsolatos szervezési feladatok ellátása, a hálózattal kapcsolatos adatszolgáltatások, beszámolók készítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, érettségi végzettség és szakmajegyzék szerinti Gazdálkodás és menedzsment / Kereskedelem / Rendészet és közszolgálat / Élelmiszeripar / Turizmus-vendéglátás ágazatban szerzett szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • B2-es szintű idegen nyelv ismerete
 • A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hiánya

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, pedagógus, gazdaságtudományi, agrár, műszaki, bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális, mentálhigiénés, andragógus szakképesítés, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség,
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány
 • Közigazgatási gyakorlat
 • Közigazgatási alapvizsga bizonyítvány
 • Közigazgatási szakvizsga bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó a 87/2019 (IV.23.) Korm.rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat
 • adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről
 • összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásához szükséges hozzájáruló jognyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sáhóné Popincsák Júlia osztályvezető nyújt, a 06-34/795-067 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (KEM Kormányhivatal Humánpolitikai Osztály, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/524-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: GINOP 5.1.1 projekt szakmai megvalósító.
 • Elektronikus úton Sáhóné Popincsák Júlia osztályvezető részére a foglalkoztatas.mv@komarom.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kormanyhivatal.hu – 2021. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik – önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába. Az adatbázisból a pályázati dokumentáció a pályázó kérésére törlésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>