GINOP 5.1.1. projekt munkatárs

2019. július 10.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

2 fő GINOP 5.1.1. projekt munkatárs

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű,  2019.12.31-ig tartó (meghosszabbítható) kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 (2 fő) Tatabánya, Bárdos László utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra európai uniós program keretében megvalósítói feladatok ellátása. A programrésztvevők számára nyújtható foglalkoztatáspolitikai támogatások ügyköreiben keletkező feladatok ellátása, analitikus nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • egészségügyi alkalmasság
 • a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hiánya
 • 1. felsőoktatásban pedagógus-képzés, gazdaságtudományok, agrár, műszaki, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, természettudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
 • 2. felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy
 • 3. felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, informatikai, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ECDL bizonyítvány
 • közigazgatási gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás
 • iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata
 • vagyonnyilatkozat -tétel vállalásról szóló jognyilatkozat
 • adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában
 • összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásához szükséges hozzájáruló jognyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Zölde Mónika főosztályvezető nyújt, a 34/513-580 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2801 Tatabánya, Pf.: 128. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/625-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő GINOP 5.1.1. projekt munkatárs.
 • Személyesen: Nagyné Zölde Mónika főosztályvezető, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kormanyhivatal.hu – 2019. július 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt álláshelyre határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik – önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába. Az adatbázisból a pályázati dokumentáció a pályázó kérésére törlésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>