EU kártya igénylése

Mire jogosít az Európai Egészségbiztosítási Kártya?

Más EU vagy EGT tagállamban az orvosilag szükséges egészségügyi ellátások igénybevételére. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező, ellátásra jelentkező személyek a tervezett tartózkodásukra való tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokban részesülhetnek az adott tagországi biztosítottakkal megegyező feltételekkel.

A kártya kiváltása

A kártyát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) megyei kirendeltségei adják ki kérelemre a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére.

2009. január 1-jétől postai úton is igényelhető.

2009. október 1-től Ügyfélkapunk keresztül is kiváltható ->>

A kártya kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.

A kártya az OEP megyei ügyfélszolgálatain igényelhető (ügyfélfogadás rendje) személyesen vagy meghatalmazott útján, kiskorúak esetében a törvényes képviselő közreműködésével.

Személyes igénylés esetén a Kártyát a helyszínen azonnal elkészítik. Postai igényléskor az igénylőlap beérkezését követően megközelítőleg 30-40 nappal kaphatja kézhez a Kártyát a kérvényező.

Igénylőlap európai egészségbiztosítási kártyához ->>
Az Igénylőlap az európai egészségbiztosítási kártyákhoz című nyomtatvány használata nem kötelező. A dokumentum két oldalas, kérjük szíveskedjék a második oldalon található információkat is elolvasni.

Meghatalmazás európai egészségbiztosítási kártya igényléséhez ->>
Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben az EU-kártyát meghatalmazott útján kívánja kiváltani, az Ön nevében eljáró személy részére meghatalmazást kell adnia. A meghatalmazás tekintetében alaki kötöttség nincsen, a fenti nyomtatványt segítségként tettünk közzé.

A kiállításhoz szükséges dokumentumok

A kártya kiadásához az alábbi dokumentumokat kell bemutatni az OEP megyei ügyfélszolgálatán:

  • Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcím kártya is),
  • TAJ számot igazoló okmány,
  • és nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok, amelyek az alábbiak lehetnek:

- kereső tevékenységet végzők esetében: eredeti munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb.,
- vállalkozók esetén: egyéni vállalkozói igazolvány,
- Bt: kültagnál munkáltatói igazolás, beltagnál társasági szerződés, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány
- Kft. (ügyvezető) munkáltatói igazolás, vagy társasági szerződés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány
- nyugdíjasok esetében (törzsszámot tartalmazó dokumentum): nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíjmegállapító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, amiből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül,
- tanulók esetében: az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás
- munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ által kiállított határozat,
- Gyed-e lévő esetén, ha tb-kifizetőhely a foglalkoztató, akkor a kifizetőhelytől igazolás, vagy az ellátás folyósításáról szóló igazolás
- Gyes-en lévő esetén az ellátás folyósításáról szóló igazolás.
- 0-14 éves esetén: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya (ha nincs, akkor személyi lap),és TAJ kártya,
- 14-18 éves esetén személyi igazolvány , lakcímkártya , és TAJ kártya
- 18 év feletti diák esetén: nappali tagozatos hallgató: iskolától hallgatói jogviszonyról igazolás vagy diákigazolvány, levelező, vagy esti tagozatos hallgató: egyéb jogviszonyt igazoló okmány szükséges (pl. munkáltatói igazolás, igazolás a járulékfizetésről)
- egyéb jogosultsággal nem rendelkező, ezért az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizető személyek esetén a járulékfizetés igazolása (APEH igazolás, befizetési igazolás)

A fenti okmányokat az OEP másolatban is elfogadja, a jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányának bemutatása nem szükséges.

Meghatalmazás

A kérvényező helyett meghatalmazott is eljárhat. Nagykorú személy helyett csak eredeti meghatalmazással járhat el más személy

  • géppel írott meghatalmazás esetén 2 tanú aláírása is szükséges,
  • az ügyfél által saját kezűleg írott meghatalmazás esetén nem szükséges tanú.

Kiskorú személy helyett kizárólag a szülő (törvényes képviselő) járhat el!

A kártya érvényessége

  • alapvetően a kiállítástól számított 12 hónapig érvényes
  • saját jogú öregségi nyugdíjban részesülő személyek a kártyát 36 hónapos érvényességgel kaphatják meg,
  • a 17. életévüket be nem töltött, Magyarországon élő magyar állampolgárok a kártyát nagykorúságuk betöltésének napjáig, de legfeljebb 36 hónapig tartó érvényességgel kapják meg.

Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító REP-nek.

Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatás igénybe vevője viseli a felelősséget.EUR-HUF árfolyam

Hivatalos MNB árfolyam:
305,7 Ft/EUR