Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben

2017. április 1.

A konstrukció konkrét célja olyan informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek:
- eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket, az adott iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt;
- megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot.

A felhívás célcsoportja:
- A köznevelési intézmények (általános iskolák és gimnáziumok) pedagógusai, diákjai és szüleik

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi, nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) b), c), szerinti nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, valamint a többcélú intézmények általános iskolai és gimnáziumi feladatot ellátó intézményegységei és fenntartóik:
- Központi költségvetési szerv – GFO 312
- Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352
- Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 353 
- Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 372
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 373
- Bevett egyház – GFO 551
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
- Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
- Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
- Közalapítvány - GFO 561
- Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562
- Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
- Egyéb alapítvány - GFO 569
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
- Egyéb egyesület – GFO 529

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan van lehetőség. Egy intézményfenntartó egy támogatási igényt nyújthat be, egy támogatási igényen belül maximum 3 köznevelési intézmény fejlesztésére igényelhet támogatást. Az egy támogatási igény keretein belül fejlesztett köznevelési intézmények egymással együttműködési megállapodást kötnek. Az együttműködési megállapodás a támogatási igénylés mellékleteként benyújtandó. Egy köznevelési intézmény csak egy támogatási igényben szerepelhet.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 4. naptól 2017. december 29. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. május 4. - 2017. június 4.
2017. június 11. – 2017. december 29.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 forint, maximum 75.000.000 forint.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.


Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, kedvezményezett esetén.

A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3.000.000.000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40-120 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

I. A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
I. Módszertani fejlesztés, ezen belül az iskolán belüli informális tanulás olyan állandó tematikájának és tartalmainak kidolgozása, amely illeszkedik a köznevelési intézmény pedagógiai, szocioökonómiai, kulturális adottságaihoz, lehetőségeihez és környezetéhez, és amely több éven át keretet biztosít a Nemzeti Alaptantervhez és a köznevelési intézmény pedagógiai programjához kapcsolódó, tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott, tanulási alkalmak lebonyolításához, így:
a) tematikus keretrendszer kifejlesztése az alábbi területek valamelyikén:
1. alap- és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítése elsősorban projektmódszer keretében - kiemelten, (pl. kommunikációs szolgáltatások (iskolaújság, iskolai honlap, iskolarádió) vállalkozói készségfejlesztés;
2. a problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése, pl „szabaduló szoba” logikai-, társas- és táblajáték tematikák elkészítése;
3. a társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató programok (iskolai ökokertek létrehozása, fejlesztése, ökotermékek feldolgozása, stb.);
4. a lelki és fizikai egészség fejlesztése (mentálhigiénés és egészségmegőrző tematikák mentálhigiénés ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, művészetterápiás eszközök bevezetése konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatása céljából;
5. innovációs műhelyek kialakítása az iskola pedagógiai eszköztárának bővítésére, kiemelten élménypedagógiai módszerek fejlesztésére és bevezetésére;
b) az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása;
c) közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése.
Az I. pontban felsorolt módszertani fejlesztésekre összesen a megítélt támogatási összeg maximum 10%-a fordítható.

II. Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás – elsősorban az állandó tematika – működtetésére és igénybevételére. A Képzésben és átképzésben részt vevő pedagógusok száma indikátorba kizárólag akkreditált képzések számíthatóak be, de a megvalósítás során nem akkreditált képzésen való részvétel is támogatott.

III. Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása:
a) a kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése;
b) közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek szervezése, a tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése;
c) a tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése.

IV. A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében, a programban folyó szakmai munka bemutatása.
Az I. a) pontban felsoroltak közül egy tevékenység megvalósítása kötelező, de maximum három választható. Az I. pontban felsorolt b) és c) tevékenységek valamint a II., III. és IV. pontban felsorolt valamennyi tevékenység kötelezően megvalósítandó.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
a) szakmai terv elkészítése
b) közbeszerzési eljárások lefolytatása

II. PROJEKTMENEDZSMENT
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a lenti táblázatban megjelölt óraszámot. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és pályázati projektmenedzsment területén szerzett 2 éves tapasztalattal kell rendelkeznie. 
A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri a lenti táblázatban megjelölt óraszámot. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi vagy gazdasági felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves pénzügyi szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
A projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja, amennyiben az előírt feltételeknek megfelel, és a munkaideje összességében nem haladja meg a heti 40 órát.

III. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

IV. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) A tematikus keretekbe ágyazott informális tanuláshoz szükséges, ahhoz közvetlenül kapcsolódó terek kialakítása a rendelkezésre álló infrastruktúra kisebb átalakításával.
b) A tanulási tér kialakításához szükséges eszközök, anyagok, segédletek beszerzése, kizárólag az informális tanulási tér állandó tematikájához szükséges eszközök, informatikai és multimédiás eszközök, szoftverek, a kreatív alkotói tevékenységet segítő eszközök, játékok, bútorok.
c) A fejlesztésekhez kapcsolódóan belföldi, és indokolt esetben külföldi (kizárólag EU tagországok) rövid tanulmányutak megvalósítása a fejlesztésben részt vevő pedagógusok számára.

Számszerűsített szakmai elvárások:
1) Az informális és nem formális módszertan, tematika és tartalom fejlesztésébe bevont pedagógusok aránya a tantestületen belül: minimum 30%
A bevont pedagógusok által kifejlesztett módszertan, tematika és tartalom
2) Az informális és nem formális módszertant, tematikát és tartalmat rendszeresen – évente legalább 5 alkalommal - alkalmazó pedagógusok aránya a tantestületen belül: minimum 50%
A tantestület a tanórán kívüli tevékenységekben felhasználja a fejlesztés eredményét.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően 24-36 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:
A projekt elsődleges megvalósulási helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói. Indokolt esetben, a felhívásban meghatározott tevékenységek megvalósulhatnak a Közép-Magyarország régióban, továbbá Magyarország határain túl, de az Európai Unió területén belül, ha azok hasznosulása a kevésbé fejlett régiókra nézve alátámasztható.

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva olvashatja el a teljes Pályázati Felhívást