„Szülő-Suli” – tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

2017. április 1.

A felhívás célja:
A felhívás olyan komplex programokat támogat, melyek innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszerükkel, személyközpontú, egyéni fejlesztésen és az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenységeikkel képesek megszólítani azokat a jellemzően hátrányos helyzetű tanulókat és családjaikat, akik a leginkább veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyással.

Célcsoport:
- a támogatásban részesített köznevelési intézmények a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.§ 37. pont szerinti lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói, azok szülei, nagyszülei, vagy egy háztartásban élő hozzátartozói,
- a támogatásban részesített köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai, és a pedagógiai munkát segítő munkatársai,
- inaktív pedagógusok, pedagógusjelöltek.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 22. napjától 2017. év december 29. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. május 22. – 2017. június 28.
2017. július 5. – 2017. augusztus 14.
2017. augusztus 21. – 2017. december 29.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 000 000 Ft, maximum 80 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke projektenként a komplex programokba bevont tanulók és intézmények számától függően:
- Egy bevont intézmény és legalább 25 bevont tanuló esetén maximum 60 000 000 Ft
- Két bevont intézmény és legalább 50 bevont tanuló esetén maximum 70 000 000 Ft
- Három vagy annál több bevont intézmény és legalább 75 bevont tanuló esetén maximum 80 000 000 Ft
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

Előleg igénylése:
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50%-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén.

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az Nkt 7.§ (1) b) pontban meghatározott általános iskolák fenntartói az alábbiak szerint:
a) Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
b) Bevett egyház: GFO-kód: 551
c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
e) Egyházi szervezet technikai kód: GFO-kód: 559
f) Közalapítvány önálló intézménye, GFO-kód: 562
g) Egyéb alapítvány önálló intézménye:, GFO-kód: 563
h) Egyéb alapítvány GFO 569
i) Helyi nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 371
j) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 372
k) Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 373
l) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
m) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
n) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
o) Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
p) Közalapítvány - GFO 561
q) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
r) Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
s) Egyéb egyesület – GFO 529
 
Az elvárt (fő)tevékenységi kör igazolása egyházi szervezetek esetében nem releváns.
 
Többcélú intézmények estében csak az általános iskolai intézményegységekre vonatkozóan nyújtható be támogatási kérelem.
 
Egy fenntartó. egy támogatási kérelmet nyújthat be. Egy támogatási kérelmen belül maximum 5 intézmény vonható be.
 
A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást. Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszíne (intézmény/telephely) kevésbé fejlett régiókban van (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl).

A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 900 000 000 Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 61 - 98 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
 
A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
 
1. A korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók egyéni szükségleteikből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlesztési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével
a. korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intervenciós módszertan kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelő alkalmazása
b. egyéni és kiscsoportban történő differenciált fejlesztés az alábbi tevékenységek mentén
- egyéni fejlesztési terv elkészítése
- előrehaladási napló vezetése
- tanulási motivációt felkeltő, erősítő tevékenységek megvalósítása
- tanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztése (szövegértés, szövegalkotás, a kommunikáció, matematikai kompetenciák, logika)
- a konstruktív életvezetéshez, mindennapi élethez, a társadalomba történő sikeres beilleszkedéshez szükséges alapkompetenciák fejlesztése, személyiségfejlesztés, ennek érdekében támogató szolgáltatások biztosítása
- önismeret pedagógiai módszerekkel történő fejlesztése, pozitív jövőkép kialakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése
- mentálhigiénés segítség nyújtás
- az önálló tanulás készségének, technikáinak kialakítása, fejlesztése
- digitális kompetenciák fejlesztése
- egyéni igényekhez és felkészültséghez, állapothoz igazított, differenciált tanulási tartalmak és eszközök alkalmazása
 
2. Az egyéni fejlesztést támogató iskola-család együttműködés javítását célzó tevékenységek
a) az iskola-család együttműködés helyi tartalmának és eljárásainak kidolgozása
b) bevonás, kommunikáció, disszemináció
- a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett, egyéni fejlesztésbe bevont tanulók szüleinek, nagyszüleinek és egy háztartásban élő hozzátartozóinak motiválása, bevonása és folyamatos tájékoztatása
- bevontak és az intézményi környezet szemléletformálása helyi igényeken alapuló segédletek, ismeretterjesztő anyagok előállítása, módszertani eszköztár és segédlet-tár létrehozása és terjesztése
c) a bevont családokat célzó képzési programok (ún. „Szülő Suli programok), előadások, tanfolyamok és műhelyfoglalkozások kidolgozása, és megvalósítása (szülői, nagyszülői csoportoknak, szülő-gyermek csoportoknak) az alábbi tématerületeken:
- tanulás tanulásának (hatékony tanulásmódszertan) elsajátítása és támogatása,
- alapkompetenciák (pl.: anyanyelvi, nyelvi, matematikai és digitális kompetenciák fejlesztése, illetve tudományos magyarázatok alkalmazásának) képesség-fejlesztése
- egészségtudatosság, betegségek megelőzése
- az oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése
 
3. Eredményesség- és hatékonyság-mérés, értékelés eljárásának kialakítása és intézményi szintű megvalósítása
- a bevont tanulók és családjaik teljesítmény-méréséhez kapcsolt programhatékonyság-mérés az illetékes Pedagógiai Oktatási Központ bevonásával

4. Kapcsolódó kapacitásbővítés, hálózatosodás
- az egyéni fejlesztésbe bevont pedagógus, pedagógusjelölt vezető tanár, mentor biztosítása
- felsőoktatási intézményekkel (pl.:önkéntesek bevonása, pedagógusjelöltek és egyéb segítő szakmákat tanulók részére gyakorlati hely biztosítása) való együttműködés kialakítása és működtetése
- szakemberek szakmai műhelyeken, konferenciákon és képzéseken való részvétele
- az EFOP kapcsolódó felhívásaiban támogatott köznevelési intézményekkel együttműködések kialakítása, hálózatosodás támogatása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
- Szakmai terv készítése
- Közbeszerzések, beszerzések előkészítése és feltételes közbeszerzések lebonyolítása
 
II. PROJEKT MENEDZSMENT
A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén
A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A pénzügyi vezetőnek gazdasági szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy gazdasági szakírányú felsőfokú képesítéssel, továbbá legalább 1 éves uniós finanszírozású projektben szerzett pénzügyi tapasztalattal és 3 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
A projektmenedzsmenti feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében 1 fő projektasszisztens alkalmazására.
A projektmenedzseri és pénzügyi vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja, amennyiben megfelel a fent leírt követelményeknek.

III. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK
 
IV. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
 
1. A projekt megvalósításához szükséges fejlesztési környezet biztosítása, alapinfrastruktúra fejlesztése és eszközök beszerzése
- Tanulók szociális hátrányából fakadó és fejlesztésükhöz szükséges eszközök biztosítása (taneszköz, tanulást segítő egyéb eszközök, tankönyvek, képességfejlesztő, szemléltető eszközök stb.)
- Fejlesztő helyiség kialakítása és felszerelése (pl.: festés, bútorok, IKT eszközök, projekthez szorosan kapcsolódó beszerzések)
 
2. Egyéni és/vagy kiscsoportban történő differenciált fejlesztés az alábbi tevékenységek mentén
- idegen nyelvi készségek fejlesztése

3. Mentorálás
- A programban résztvevő tanulók egyéni fejlesztésének elősegítése és összefogása, a családdal való együttműködési lehetőségekre is építő, rendszeres, tervezett, az egyéni fejlődést és életvezetést segítő kapcsolat
 
4. Kapcsolódó kapacitásbővítés, hálózatosodás
- szakszolgálatokkal, szakemberekkel, kapcsolódó uniós/hazai programok megvalósítóival való rendszeres konzultáció feltételeinek biztosítása (egyéni fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő módszertani konzultáció, eredményesség-méréshez kapcsolódó konzultáció, program-értékelés módszertani konzultációja, stb.)

5. Együttműködés helyi civil és egyházi szervezetekkel, önkormányzatokkal és egyéb szereplőkkel
- egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézményekkel, kulturális intézményekkel,
- egészségfejlesztő tevékenységek vonatkozásában a területileg illetékes Egészségfejlesztő Irodával
- helyi civil szervezetekkel, települési nemzetiségi önkormányzatokkal
- tanodákkal
- iskolai közösségi szolgálatot végző tanulókkal és önkéntesekkel

Műszaki-szakmai elvárások:

Szakmai vezetéssel kapcsolatos elvárások:
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akiknek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri egyenként legalább a heti 10 órát. A szakmai vezetőnek pedagógus végzettséggel kell rendelkeznie.

Számszerűsített szakmai elvárások:
1) Az egyéni fejlesztési tervben rögzítettek sikeres megvalósítása: minimum 70%
Az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező tanulók közül azon tanulók aránya, akiknek eredményei javultak a bemeneti és kimeneti mérések között. Minimális elvárás, hogy az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők 70%-nál minimum 10% legyen a javulás a meghatározott területek legalább 50%-ában, legalább két területen az alábbiak közül: szövegértés, matematika-logika, idegen nyelv, IKT, szociális kompetencia, tanulási motiváció. Az előrehaladást a mérésekkel, illetve azok kiértékelésével szükséges alátámasztani. Az egyéni fejlesztési terveknek a speciális elvárásoknál megfogalmazott feltételeknek eleget kell tenniük.

2) Sikeres „Szülő-Suli” programok megvalósítása: minimum 4 db bevont intézményenként
A projektben megvalósított „Szülő-Suli” programok száma, amelyek részvételi aránya meghaladja az 50%-ot, a szakmai tervben jelzett létszámhoz viszonyítva.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 30 hónap, legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva elolvashatja a teljes Pályázati Felhívást