Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program

2017. március 7.

10 millió Ft - 20 millió Ft támogatás, pályázni 2017. április 21-től 2019. április 22-ig lehet.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program” című (EFOP-3.1.8-16 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja:
A felhívás célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli („A” programelem), valamint nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok („B” programelem) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

Jelen felhívás keretében lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra valamely választott idegen nyelven.

Az „A” programelem vállalása minden megvalósító számára kötelező. Ennek keretében az érintett tanulók számára lehetőség nyílik részt venni tanórákon kívüli tartalmas foglalkozásokon, mely hozzájárulhat a tanulók ismeretanyagának bővítéséhez és kreativitásuk fejlesztéséhez. A hazai testvériskolai találkozók során olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, mely motiválóan hat a tanuló jövőtervezésére, illetve felhívja a figyelmet a fiatalok számára a társadalmi elfogadás fontosságára.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 21. napjától 2019. év április 22. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. április 21. - 2017. május 29.
2017. június 5. - 2017. július 17.
2017. július 24. – 2017. december 14.
2017. december 21. – 2018. június 18.
2018. június 25. – 2018. december 12.
2018. december 19. – 2019. április 22.

A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 000 000 000 Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 150 db, maximum 200 db.

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a köznevelési intézmények fenntartói:
a) Központi költségvetési szerv: GFO kód: 312
b) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
c) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
d) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
e) Bevett egyház: GFO kód: 551
f) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO kód: 552
g) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO kód: 555
h) Egyházi szervezet technikai kód: GFO kód: 559
i) Közalapítvány önálló intézménye: GFO kód: 562
j) Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO kód: 563
Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
Egy fenntartó fenntartott intézményenként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló fenntartott intézmény székhelye a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) található.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.
 
Az elnyerhető maximális támogatási összeget olyan megvalósító jogosult elnyerni, aki a 3.1.2.2. pontban foglalt nemzetközi kapcsolatok kiépítésére szolgáló, „B” programelemet is megvalósítja. Ennek hiánya esetén a maximálisan elnyerhető támogatási összeg 15 000 000 forint.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
„A” programelem: Hazai és Kárpát-medencén belüli programok megvalósítása
1. A kötelező óraszámon felüli nyelvi órák szervezése és megtartása;
2. A tanulók és a pedagógusok által jelen felhívás 3.4.1.1. pontjában szereplő listából kiválasztott együttműködési területhez kapcsolódó, közösen felépített programtevékenységek kidolgozása;
3. Délutáni foglalkozások szervezése, megtartása a választott tématerületek feldolgozása érdekében;
4. Tantárgyi fejlesztés támogatása a választott tématerületekhez kapcsolódóan;
5. Tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása;
6. Az intézmények közti kapcsolatfelvétel, az együttműködés kereteinek kialakítása;
7. Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése a választott együttműködési területen, ennek érdekében:
- Közös, fogyatékkal élők számára akadálymentes internetes oldal létrehozása (meglévő esetén frissítése, akadálymentesítése) és üzemeltetése. Már meglevő oldal esetén, a projektgazda frissíteni és karbantartani köteles a felületet. Az újonnan létrehozott webes felületre vonatkozó szabályok érvényesek.
- A két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes találkozók lebonyolítása
- Előadássorozat megtartása
- A választott tématerületekhez kapcsolódóan nyári bentlakásos program megszervezése és lebonyolítása
 
Az 5. és 7. pont tevékenységei az EFOP Programterületén kívül is megvalósulhatnak.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
Szakmai terv és mellékleteinek elkészítése.
 
II. PROJEKT MENEDZSMENT
- A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy, legalább 1 éves (projekt) menedzsment és 1 éves uniós projekt megvalósításában szerzett tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy megbízás/vállalkozói jogviszony keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri legalább a heti 4 órát.
- A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy megbízás/vállalkozói jogviszony keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri legalább a heti 4 órát. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi szakirányú végzettséggel és legalább 2 éves, pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

A projektmenedzsmenti feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében vagy megbízás/vállalkozói jogviszony keretében projekt és pénzügyi asszisztens alkalmazására.

A projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatokat egy személy is elláthatja a megfelelő szakmai elvárások teljesítése esetén, és ha a munkaideje összességében nem haladja meg a heti 40 órát.

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében 1 fő szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, munkavégzésre irányuló vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek a munkára fordított ideje a projektben bizonyíthatóan eléri legalább a heti 5 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves, a projekt céljaihoz kapcsolódó szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

A szakmai vezető elláthatja a projektmenedzseri és/ vagy pénzügyi vezetői feladatokat is, a megfelelő szakmai elvárások teljesítése esetén.
 
III. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése.
 
IV. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Az „A” programelem megvalósítása kötelező. A „B” programelem megvalósítása akkor támogatható, ha a támogatási kérelem tartalmazza az „A” programelem megvalósítását is.
 
I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
„B” programelem: Nemzetközi kapcsolatok5 (Európai Unión belüli) kiépítése
1. A tanulók és a pedagógusok által jelen felhívás 3.4.1.1. pontjában szereplő listából kiválasztott együttműködési területhez kapcsolódó, közösen felépített programtevékenységek, kidolgozása;
2. Iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása;
3. A két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes találkozók lebonyolítása a feldolgozott témakör évközi programjához kapcsolódó nyári bentlakásos program szervezése és megvalósítása;
4. Idegen nyelvű előadás megtartása a választott tématerületekből;
5. Játékos és a tanulók korosztályának megfelelő formában (előadás, csoportmunka, műhelymunka) a következő tevékenységek megvalósítása:
- nemzetközi együttműködések lehetőségeinek és jelentőségüknek bemutatása,
- a nehéz szociális körülmények között élő csoportok bemutatása,
- érzékenyítő tréningek szervezése.
 
A 3-5. pontok tevékenységei az EFOP Programterületén kívül is megvalósulhatnak.

II. ESZKÖZBESZERZÉS
A partneriskolával történő kapcsolattartást elősegítő új, kisértékű eszközök beszerzése. Az EFOP-3.2.4 Digitális kompetencia fejlesztése c. projektben nyertes intézmények számára a kisértékű eszközök beszerzése sem megengedett. A projekt keretében beszerzett kisértékű eszközök a projekt keretében külföldön megvalósuló előadások megtartásához a tevékenység (hazai előadók, célcsoport külföldön tartózkodása) ideje alatt külföldön is használhatók.

Műszaki-szakmai elvárások (a felsorolás nem teljes!):
- A tanulók és a pedagógusok által tetszőlegesen kiválasztott és közösen felépített program kidolgozása, együttműködési terület kiválasztása, kidolgozása. Az együttműködésben résztvevő nevelési-oktatási intézményekben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya a rendelkezésre álló 2015/2016. évi statisztikai adatok alapján eltérő kell, legyen. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók aránya abban az esetben tekinthető eltérőnek, amennyiben a két intézmény közötti különbség meghaladja a 20%-ot.
- A „B” programelem megvalósítása esetén nem választható ugyanaz a partneriskola, mint az „A” programelem keretében. A támogatási kérelmet benyújtó intézmény döntése szerint választható ugyanaz a Kárpát-medencén belüli ország az „A” és a „B” programelem keretében is, azonban ebben az esetben, a szakmai tervben szükséges alátámasztani, hogy a két partner intézmény nem azonos egymással.

Monitoring mutatók:
- A projektbe bevont tanulók: minimum 50 fő
- „A” programelem megvalósításakor a testvériskolai programok: minimum 6 db
- „B” programelem megvalósítása esetén testvériskolai programok: minimum 1 db
- A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás biztosítása: hetente 1 alkalom
- Tantárgyi fejlesztés a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódóan: hetente 1 alkalom
- Tanórán kívüli egész napos foglalkozások: 1 alkalom

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően minimum 24 hónap és maximum 36 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:
A projekt elsődleges megvalósítási helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói. Indokolt esetben, a felhívásban meghatározott tevékenységek megvalósulhatnak a Közép-Magyarország régióban, az Európai Unió területén belül és kívül is. Ez esetben a tevékenység hasznosulását Magyarország kevésbé fejlett régióira nézve alá kell támasztani

Pontozásnál előnyt jelentő szempontok (a felsorolás nem teljes!):
- A támogatási kérelmet benyújtó szervezet a program kiírásának időpontját megelőzően TÁMOP-3.3.14 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása című projektet megvalósította és sikeresen lezárta: 6 pont
- A támogatási kérelmet benyújtó iskolák közül egy iskola a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján kedvezményezett járásban található. a) Abban az esetben, ha a támogatást igénylő és a testvér iskola is szerepel a fenti kormányrendeletben: 0 pont. b) Abban az esetben, ha a támogatást igénylő és a testvér iskola közül csak az egyik szerepel a fenti kormányrendeletben: 6 pont.

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva elolvashatja a teljes pályázati felhívást