A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén

2017. március 22.

A felhívás célja a helyben lévő lakosság egészségfejlesztése, a szabadidősport tevékenység elterjesztése és a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok számára az ágazatközi szereplők tevékenységének összehangolásával. A komplex lakossági testmozgásprogramok és szabadidősport események megvalósítása kapcsán cél, hogy a projektek mérhető módon ösztönözzék és segítsék a lakosság fizikai aktivitását, a minőségi sportszolgáltatásokhoz való gyors és egyenlő esélyű hozzáférését, valamint a szakemberek, sportszolgáltatók közötti tudatos tapasztalatcserét, a szemléletformálást. Cél, hogy a projektek révén a kevésbé fejlett régiókban minél több típusú sportszolgáltatás fejlesztés valósuljon meg, ezáltal minél szélesebb egészségfejlesztő testmozgás kínálat álljon rendelkezésre.

A Felhívás részcéljai:
- terjedjen el széles körben az egészséges életmód szemlélete és gyakorlata, ezen belül a szabadidősport életvitelszerű gyakorlása;
- fejlődjön a lakosság egészségtudatossága, javuljon az egészsége;
- kerüljön felülvizsgálatra a célcsoportokhoz igazított egészség- és egészségfejlesztő testmozgás kommunikáció;
- javuljon a szabadidősport szolgáltatások elérése a hátrányos helyzetű, különösen szegénységben élő családok számára;
- javuljanak az esélyegyenlőség, és a társadalmi befogadás feltételei a szabadidősportban.

Jelen Felhívás célcsoportját:
- a kevésbé fejlett régiókban élő lakosság (különösen a krónikus, nem fertőző betegségcsoportok kockázati célcsoportjai, azon belül fókuszálva a hátrányos helyzetű személyekre, az idős polgárokra és a fogyatékossággal élőkre), valamint
- a népegészségügyi kommunikációban érintett szakemberek, továbbá
- az Európai Bizottság egészségfejlesztő, egészségvédő testmozgást is magába foglaló koncepciója7 által érintett központi és helyi döntéshozók jelentik.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtására 2017.05.02. naptól 2018.07.30. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017.05.02. – 2017.06.02.
2017.06.09. – 2017.07.09.
2017.07.16. – 2017.08.16.
2017.08.23. – 2017.09.30.
2017.10.07. – 2017.12.31.
2018.01.07. – 2018.03.31.
2018.04.07. – 2018.06.30.
2018.07.07. – 2018.07.30.

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan:
1. Köztestületi költségvetési irányító szerv GFO kód: 341
2. Köztestületi költségvetési szerv GFO kód: 342
3. Egyéb sportszövetség GFO kód: 516
4. Egyéb szövetség GFO kód: 517
5. Sportegyesület GFO kód: 521
6. Egyéb egyesület GFO kód: 529
7. Alapítvány GFO kód: 56

Jelen Felhívásra a 341 és 342 GFO kóddal rendelkező szervezetek közül a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportköztestületek nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Jelen Felhívásra az 517, 529, 56, GFO kóddal rendelkező azon szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek alapító okirata szerint cél szerinti besorolása sporttevékenység, vagy a TEÁOR ’08 szerinti főtevékenysége: 931 sporttevékenység.
Jelen Felhívásra az 516, 517 GFO kóddal rendelkező azon szövetségek nyújthatnak be támogatási kérelmet, melyek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 19.§ (3) c)-e) pontja szerinti sportszövetségeknek minősülnek.
Egy szervezet egy támogatási kérelemben megvalósítóként egy alkalommal vehet részt: önállóan vagy konzorciumvezetőként vagy konzorciumi partnerként.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Egy támogatási kérelem keretében a létrehozott konzorcium legfeljebb 3 tagból állhat.

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- egy kevésbé fejlett régióra vonatkozó támogatási kérelmek esetén minimum 150.000.000,- Ft, maximum 250.000.000,- Ft.
- a kevésbé fejlett régiók mindegyikére vonatkozó támogatási kérelmek esetén minimum 1.000.000.000,- Ft, maximum 1.200.000.000,- Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Előleg igénylése:
1.) 50 %-a, de civil szervezet kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
2.) 100 %-a központi vagy köztestületi költségvetési szerv kedvezményezett esetén

A rendelkezésre álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3.000.000.000,- Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-19 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás fejlesztési tevékenységek megvalósítása
Minimum egy kevésbé fejlett régióra vonatkozóan:
- egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás fejlesztési cselekvési terv készítése (minőség- és szolgáltatásfejlesztés, innováció)
- komplex lakossági testmozgásprogramok, szabadidősport események és eseménysorozatok szervezése és megvalósítása a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pontban meghatározott feltételek szerint
- szemléletformálási célú print (nyomtatott) kiadványok stratégiai és operatív (kreatív) tervezése, gyártása, információs eszközök, felületek kialakítása
- az egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági kampányok és fórumok szervezése

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek abban az esetben választhatók, amennyiben a támogatást igénylő a „3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek” között megvalósítandó tevékenységeket a kevésbé fejlett régiók mindegyikére vállalja.


Az alábbi választható tevékenységek közül mindegyiket kötelező megvalósítani:
- mérési és értékelési modell-program megvalósítása az EU PA GL 38. pontjának megfelelően
o a kevésbé fejlett régiók mindegyikét érintő HEPA mérési, értékelési rendszer kiépítése és működtetése, a szabadidősportot támogató, és a fizikai aktivitási szint nyomon követését biztosító egységes információszolgáltatási rendszer kialakítása
o a kevésbé fejlett régiók mindegyikére kidolgozott HEPA minőségirányítási és -biztosítási rendszer kidolgozása
Megjegyzés: a modell program megvalósításában a kedvezményezett szervezet(ek)nek együtt kell működniük egymással és a HEPA nemzeti kapcsolattartó pontokkal. A HEPA nemzeti kapcsolattartó pontokkal való együttműködésre vonatkozó részletes információk a felhívás 3.4.1.1. pontjában kerülnek kifejtésre.
- a modell program megvalósítását és a HEPA jó gyakorlatok megosztását támogató szakmai rendezvények (konferenciák, vagy workshopok) megvalósítása a kevésbé fejlett régiók mindegyikében
- az egészséges életvezetési kompetencia fejlesztésével összefüggő felkészítések megszervezése rekreációs és sportszakemberek8 részére a kevésbé fejlett régiók mindegyikében, különösen a speciális célcsoportok (idős polgárok, fogyatékossággal élők) tekintetében, az alábbiak szerint
o kiválasztás
o célcsoport-specifikus oktatási módszertanok, segédletek kidolgozása
o képzők felkészítése
o a rekreációs és sportszakemberek felkészítése a lakossági szemléletformálásra és a programban részt vevő lakossággal történő személyes együttműködés kezelésére
o a rekreációs és sportszakemberek módszertani felkészítése a célcsoport-specifikus mozgásformákkal kapcsolatosan az élethosszig tartói fizikai aktivitás és az adaptált fizikai aktivitás szellemében
- a célcsoporthoz és a területi megvalósíthatósághoz illeszkedő szabadidősport mozgásformákat és sportszolgáltatásokat felölelő menü meghatározása, térkép kialakítása
- egészségfejlesztő testmozgás és szabadidősport programokhoz kapcsolódó, primer egészségi állapot és kompetencia-mérések megvalósítása (a bevont célcsoport attitűd mérési eredményeinek felhasználásával)
- átfogó kommunikációs-disszeminációs tevékenységek: a kevésbé fejlett régiók mindegyikére kiterjedő közösségi (online) kommunikációs, közösségi média és digitális fejlesztések, e-marketing és tartalomfejlesztés (pl. webdesign, információs szolgáltatások bővítése, webmarketing, e-szolgáltatások bővítése, applikációk).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
- Megalapozó háttértanulmányok, felmérések, elemzések készítése
- Közbeszerzési, beszerzési terv készítése
- Közbeszerzési eljárások előkészítés és lebonyolítása
- Projektirányítási és pénzügyi tervezési feladatok ellátása a projektindításig
- A projekt sikeres megvalósítását megalapozó szakmai és jogi egyeztetések lefolytatása, az előkészítéshez kapcsolódó jogi, és adminisztrációs tevékenységek ellátása
- Az informatikai fejlesztés előkészítése, műszaki dokumentációk, specifikációk készítése.

2. Projektmenedzsment tevékenység
- A konzorcium vezetőnek/támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati,megbízási, vállalkozási jogviszony keretében. A projektmenedzsernek elsősorban közgazdasági vagy menedzsment szakirányú felsőfokú végzettséggel, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel, és legalább 1 éves, uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.
- A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati, megbízási, vállalkozási jogviszony keretében. A pénzügyi vezetőnek számviteli felsőfokú szakmai végzettséggel vagy gazdálkodási-pénzügyi felsőfokú végzettséggel, és pénzügyi területen szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.
- A projektmenedzsmenti feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van munkaviszony, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszony, valamint megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, projektkoordinátorok, pénzügyi koordinátorok, pénzügyi- és projektasszisztens(ek) alkalmazására.
3. Horizontális szempontok érvényesítése

4. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

5. Kötelező könyvvizsgálat


Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- projektszervezet kialakításának, felállításának előkészítése

Számszerűsíthető szakmai elvárások:
Minimum egy kevésbé fejlett régióra vonatkozó kötelező tevékenységekre:
1) Egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági kampányok és fórumok: minimum 1 db/12 hónap
2) Egészségfejlesztő testmozgás és szabadidő sportesemények, mozgásprogramok a kevésbé fejlett régiókban: minimum 9 db/régió
3) Felkészített sportszakemberek: minimum 400 fő
4) Célcsoport-specifikus oktatási módszertanok, segédletek: minimum 3 db

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projektek fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre, de a fizikai befejezés nem lehet későbbi, mint 2021. december 31.

A projekt területi korlátozása:
A projekt végrehajtásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói. A projektben operatív, nem szakmai tevékenységei lebonyolíthatóak a nem kevésbé fejlett régiókon belül is akkor, ha a projekt szakmai tevékenysége és annak hasznosulása bizonyíthatóan a kevésbé fejlett régiókon belül van.

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva érheti el a teljes Pályázati Felhívást