Iskolaközpontú helyi együttműködések

2017. április 1.

Jelen felhívás átfogó célja:
A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel: az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi-, ifjúsági szervezetek és közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén. A felhívás célja továbbá az iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése.

A projekt hozzájárul a települések, különösen:
- a vidéki kis- és középtelepülések;
- a kis- és mikrotérségek, aprófalvas térségek;
- a vidékies (rurális) térségek;
köznevelési intézményeiben a formális oktatás, in- és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez (a meglévő közösségek fejlesztése, hálózatos működésük elősegítése), az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával– elősegítve a települések megtartó erejének növelését.

A projekt figyelmet fordít a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

A felhívás célcsoportja:
- a projektben érintett településen élő, illetve az ott iskolába járó 6-18 éves gyermekek, családtagjaik, rokonságuk,
- a projektben érintett településen élők.


A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtására a felhívás megjelenését követő 2017. május 2. napjától 2018. január 2. van lehetőség.


Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
I. szakasz: 2017. május 2 – 2017. május 16.
II. szakasz: 2017. május 23 – 2017. június 13.
III. szakasz: 2017. június 20 – 2017. július 20.
IV. szakasz: 2017. július 26 – 2017. augusztus 28.
V. szakasz: 2017. szeptember 1 – 2017. október 1.
VI. szakasz: 2017. október 6 – 2017. november 16.
VII. szakasz: 2017. november 20 – 2018. január 2.


Támogatást igénylők köre:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) szerinti alábbi köznevelési intézmények és azok fenntartói:
b) általános iskola,
c) gimnázium,
d) szakgimnázium,
e) szakközépiskola,
f) szakiskola,
g) készségfejlesztő iskola,
h) alapfokú művészeti iskola
 

Támogatási kérelem benyújtására csak a 3.000 fő alatti településen működő köznevelési intézmény, vagy a 3.000 fő alatti településen működő köznevelési intézmény fenntartója jogosult. A támogatási kérelem benyújtható - akkor is, ha az intézmény székhelye nem az adott településen van - a köznevelési intézmény településen működő intézményegységére (tagintézményére/telephelyére/feladat-ellátási helyére) is. Ebben az esetben az intézményre vonatkozó kritériumok az intézményegység tekintetében értendők és teljesítendők. 

Jelen felhívásra a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján az alábbi GFO kódokkal rendelkező szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:
- 312 Központi költségvetési szerv
- 351 Országos nemzetiségi önkormányzat
- 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása
- 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
- 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
- 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- 517 Egyéb szövetség
- 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
- 528 Nemzetiségi egyesület
- 529 Egyéb egyesület
- 551 Bevett egyház
- 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
- 559 Egyházi szervezet technikai kód
- 561 Közalapítvány
- 562 Közalapítvány Önálló intézménye
- 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 569 Egyéb alapítvány
- 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek lehetnek:
- 517 Egyéb szövetség
- 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
- 528 Nemzetiségi egyesület
- 529 Egyéb egyesület
- 551 Bevett egyház
- 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
- 559 Egyházi szervezet technikai kód
- 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 569 Egyéb alapítvány
- 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet


A konzorciumi partnerek száma legfeljebb öt lehet.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft maximum 75.000.000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén.


A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 53-160 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Az alábbiak közül legalább 4 tevékenységet kell választani, amelyeket a konzorciumi partnereknek közösen kell megvalósítaniuk.
Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása a köznevelési intézmény tanulóin kívüli célcsoportok aktív bevonásával, illetve az iskola pedagógiai programjában nem szereplő, a helyi civil szervezetek által kezdeményezett tevékenységek a köznevelési intézmény tanulóinak aktív bevonásával:
1. művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése (zeneművészeti, színházművészeti, képzőművészeti tevékenységek, filmklub)
2. sporttevékenységek (pl. csapatversenyek, stb.) előkészítése és megvalósítása
3. hagyományőrző tevékenységek (pl. szüreti farsangi programok, település jeles napjai, néptánc csoport) előkészítése és megvalósítása
4. egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése (pl. nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok)
5. tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több generáció számára relevánsak lehetnek (pl. logikai játékok, informatikai foglalkozások, nyelvi klubok, stb.),
6. egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. főzőklub, egészségügyi alapismeretek)
7. családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. pénzügyi ismeretek,)
8. természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. természetjárás, faültetés, közösségi kert)
9. felzárkóztatás, tehetséggondozás önkénteseken keresztül (pl. családtagok, településen élők)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
1. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
a) szakmai terv elkészítése
b) közbeszerzési eljárások lefolytatása
c) együttműködések kialakítása
d) szükséges engedélyek, tervek beszerzése
 
2. PROJEKT MENEDZSMENT

3. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

4. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
a.) Jó gyakorlat műhelytalálkozók: A helyi-, térségi szereplőkkel folytatott közös munka eredményeinek, tapasztalatainak megosztását segítő, a projekt során szerzett tapasztalatok, elért szakmai eredmények megosztását célzó, a szervezetek és vezetőik, irányítóik és pedagógusai számára szakmai tapasztalatcserék, műhelyek illetve egyéb szakmai rendezvények biztosítása. 
b.) Pedagógusok felkészítése: a programban résztvevő köznevelési intézmények, pedagógusai számára. 
c.) A konzorciumi partnerek felkészítése: A befogadó iskolákban szerepet vállaló helyi- térségi szereplők (ifjúsági szervezetek gazdasági szereplők stb.) felkészítése a nevelési folyamatokba való belépéshez. 
d.) A köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése a közös együttműködések és programok befogadása érdekében
- a tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése
- a speciális,kizárólag a programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.
Azok a köznevelési intézmények, amelyek
o EFOP-4.1.1-16 támogatási szerződéssel rendelkeznek
o EFOP-4.1.2-17 felhívásra támogatási kérelmet nyújtanak be
o EFOP-4.1.3-17 felhívásra támogatási kérelmet nyújtanak be
o EFOP-4.1.5-17 felhívásra támogatási kérelmet nyújtanak be
jelen felhívás keretében infrastrukturális fejlesztést nem tervezhetnek. 
e.) A közösségi foglalkozások eredményeképpen létrejövő produktumok megismertetése. (pl. énekkar fellépése más településen) Maximum a támogatási összeg 2%-ig tervezhető!

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül pályázatonként legalább egyet kötelezően meg kell jelölni megvalósítani kívánt tevékenységként.

Számszerűsített szakmai elvárások:
1) Támogatott programokban részt vevő tanulók: 40%/tanév
A támogatott programokban részt vevő tanulók aránya az összes tanulóhoz viszonyítva

2) Támogatott programokban részt vevő tanulókon kívüli célcsoporttagok: 40%/tanév
A támogatott programokban részt vevő tanulókon kívüli célcsoporttagok aránya a bevont tanulókhoz viszonyítva

3) Települési, térségi szintű együttműködések: 
30 millió Ft támogatási összeg alatt: 2
30-50 millió Ft támogatási összeg között: 3
50 millió Ft támogatási összeg felett: 4

Települési, térségi szintű együttműködések száma

4) Megvalósult programok: 
30 millió Ft támogatási összeg alatt: 6/év
30-50 millió Ft támogatási összeg között: 10/év
50 millió Ft támogatási összeg felett: 14/év

Egy tevékenységen belül megvalósult programok (alkalmak) száma

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 24 legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.


A projekt területi korlátozása:
A projektnek Magyarország kevésbé fejlett régióiban kell megvalósulnia.


Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva olvashatja el a teljes Pályázati Felhívást