DAOP programleírás

DAOP – DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

A dél-alföldi régió fejlesztési stratégiája az Európai Unió közösségi céljaival és a nemzeti fejlesztési célokkal összhangban került megfogalmazásra. Figyelembe véve a helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket és sajátosságokat, a Dél-alföldi Operatív Program jövőképe, hogy a régió váljon a „tudás és egészség régiójává” az Európai Unió átlagához ütemesen felzárkózó Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan a Dél-alföldi Régió átfogó célja a fenntartható növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, valamint a területi különbségek kiegyenlítése. A komparatív területi előnyökre alapozva a fejlesztések specifikus célkitűzései a következők:

 • A regionális gazdaság erősítése és versenyképességének növelése, az innováción alapuló gazdasági szerkezetváltás elősegítése
 • A lakosság életkörülményeit meghatározó települési, környezeti állapot javítása a régió kohéziójának erősítése érdekében

A lisszaboni stratégia céljait összefoglaló Integrált Iránymutatások makro- és mikro, valamint foglalkoztatási céljai közül kiemelt figyelem irányul a növekedésre; a tíz mikrogazdasági iránymutatás közül pedig háromra: az üzleti környezetre, a kis- és középvállalkozásokra, valamint az infrastruktúrára. A foglalkoztatási célok tekintetében a rugalmasság, a humántőke befektetés és az oktatás-képzés jelenik meg az operatív programban. Az OP összhangban van az ÚMFT horizontális céljaival. Beépíti a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság valamint a kohézió elvét a stratégiájába, s azok elérését közvetlenül is szolgálja. (pl. leghátrányosabb térségek elmaradásának csökkentése, esélyegyenlőség, elérhetőség javítása stb.)

Az operatív programok beavatkozásainak hatékonyságát, az egymást erősítő fejlesztések integrált megvalósítása zászlóshajó projektként segíti pl:

 • A tudás – esély
 • Hét versenyképességi pólussal
 • Vállalkozásfejlesztés
 • XXI. századi iskola
 • Tiszta környezet
 • Leszakadó térségek felzárkóztatása

Specifikus célok

A Dél-alföldi Operatív Program specifikus céljai és az ezek elérését szolgáló prioritások összhangban vannak a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásából készülő „Dél-alföldi Régió Területfejlesztési Koncepció Felülvizsgálata és Operatív Programblokk Javaslatai” (koncepció) című dokumentumban foglaltakkal. A DAOP-nak elsődlegesen e fejlesztési programok által kijelölt fejlesztési irányok megvalósítását kell szolgálnia.

A 2007-13-as időszakra vonatkozóan a Dél-alföldi Operatív Program – a rendelkezésre álló fejlesztési források nagyságát is figyelembe véve –az alábbi specifikus célokat fogalmazza meg:

 • A regionális gazdaság erősítése és versenyképességének növelése, az innováción alapuló gazdasági szerkezetváltás elősegítése

A régió versenyképességének javítása önállóan a Regionális Operatív Program forrásaiból nem tud megvalósulni, szükséges, hogy a régióba érkezzen a Gazdaságfejlesztés Operatív Program és a Közlekedésfejlesztés Operatív Program fejlesztési forrása, és nem hanyagolható el a humánerőforrás fejlesztést célzó Társadalom megújítás Operatív Program és a Társadalmi infrastruktúra Operatív program támogatása sem.

A régió gazdaságának fejlesztése a Dél-alföldi régión átívelő, Budapestről kiinduló, Kecskemét-Szeged fejlődési tengely további megerősítésének a versenyképességre és innovációs alapú gazdaságfejlesztésre kell épülnie. Ezzel párhuzamosan, a régió helyzetét figyelembe véve, a jövőben a következő három tengely figyelembe vételével szükséges a fejlesztéseket lebonyolítani: Duna mente (Solt-Kalocsa-Baja), Kecskemét-Békéscsaba, valamint Baja-Szeged-Békéscsaba. A fejlesztések során e tengelyekhez tudnak kapcsolódni, gazdaságilag integrálódni azok a települések, amelyekben elindulhat az innováció- és versenyképesség-alapú gazdaságfejlesztés, valamint infrastruktúrájuk lehetőséget ad a szerves együttműködésre. A fejlődési tengelyektől földrajzilag, vagy infrastrukturális adottságaik miatt távol eső, de fejlődőképes városokat pedig (elsősorban informatikai fejlesztésekre épülő) regionális együttműködési hálózatba szervezve kapcsoljuk be a nemzeti és EU szintű gazdasági folyamatokba.

 • A lakosság életkörülményeit meghatározó települési, környezeti állapot javítása a régió kohéziójának erősítése érdekében

A fejlesztési pólustól és alközpontoktól távol eső kisvárosok és falvak többsége a statisztikai mutatók alapján jóval kedvezőtlenebb helyzetben van, mint a tengelyek mentén elhelyezkedő térségek. A Dél-alföldi Operatív Program kiemelt célkitűzése e területek népességmegtartó képességének javítása, a városi szolgáltatások elérésének, a nagyvárosi pólusokban meginduló gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk minél gyorsabb terjedésének elősegítése.

A régió kohéziójának erősítése a Regionális Operatív Programon túl az ágazati operatív programok közül elsősorban a humánerőforrás fejlesztését, valamint a hátrányos helyzetű emberek esélyeinek javítását célzó Társadalom Megújítása Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatása tudja előmozdítani. A környezeti értékek védelme, fenntartható hasznosítása a Környezeti és Energetikai Operatív Program fejlesztési forrásaiból tud megvalósulni.

Prioritási tengelyek

A Dél-alföldi Operatív Program stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása az alábbi prioritási
tengelyek
és prioritások mentén fog megvalósulni:

 1. Regionális gazdaságfejlesztés
 2. Turisztikai célú fejlesztések
 3. Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés
 4. Humáninfrastruktúra-fejlesztések
 5. Térségfejlesztési akciók
 6. Technikai segítségnyújtás

A specifikus célok elérését a Dél-alföldi Operatív Programból elsősorban az 1. prioritástengely a regionális gazdaságfejlesztés, a 2. prioritástengely a turisztikai célú fejlesztések, a gazdaság igényeihez igazodó munkaerő biztosítását a 4. prioritástengely humáninfrastruktúra fejlesztése, valamint az 5. prioritástengelyből a főutca típusú városrehabilitáció szolgálja.

A DAOP teljes szövegét letöltheti PDF formátumban. A csatolt dokumentum a kormány által 2007. július 05-én elfogadott verzió:

Forrás: DAOP / ÚMFT / NFÜ: nfu.hu