Beszerzésekért és közbeszerzésekért felelős referens állás

eupalyazatiportal.hu
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Jelentkezési határidő: 2014. március 9.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

beszerzésekért és közbeszerzésekért felelős referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet beszerzéseinek és közbeszerzéseinek tervezése, az egyes támogatások, pályázatok, európai uniós támogatásból megvalósuló projektek beszerzési és közbeszerzési támogatása, beszerzési eljárások ajánlatkéréseinek összeállítása, részvétel a beszerzési és közbeszerzési szabályozásban, az egyes szakterületek számára szakmai segítségnyújtás beszerzési ügyekben, a Beszerzési Bizottság munkájának támogatása, üléseinek előkészítése, levezetése, beszerzési és közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési eljárások esetében külső támogatással), állásfoglalások, szakvélemények készítése beszerzési és közbeszerzési ügyekben, a beszerzésekhez kapcsolódó adatszolgáltatások előkészítése, a vonatkozó jogszabályi határidők folyamatos figyelemmel kísérése, központosított közbeszerzési ügyek intézése, az Intézet közbeszerzési tervének összeállítása, adatszolgáltatások készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.         

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítés (közbeszerzési referens)
 • legalább egy éves beszerzési, közbeszerzési tapasztalat (tervezés, előkészítés, beszerzési és közbeszerzési eljárások bonyolítása)
 • közbeszerzési portál felhasználói szintű ismerete
 • számítógépes gyakorlati ismeretek (MS Word, Excel, stb.)
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogász végzettség
 • Uniós projektek megvalósításában szerzett tapasztalat
 • közigazgatási intézménynél szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás másolata az alkalmazás feltétele
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • az öregségi nyugdíjban részesülő pályázó tudomásul vevő nyilatkozata arról, hogy kiválasztása esetén – a 1997. évi LXXXI. törvény 83/C § (1) szerint – a nyugdíjának folyósítása szünetelni fog az alkalmazás idejére

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemenné Papp Annamária nyújt, a 30/339-4683 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Elektronikus úton Tárnyik Eszter részére a allas@ofi.hu E-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapja – 2014. február 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat elektronikus úton Tárnyik Eszter személyügyi referens részére, az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ofi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>